Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie nr 560089508-N-2020 z dnia 25-05-2020 r.
Prażmów: Zakup, dostawę sprzętu multimedialnego,
komputerowego oraz sprzętu TIK dla szkół w ramach projektu
”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla
Gminy Prażmów.
25.05.2020 więcej
Zawiadomienie - Dotyczy: zwołania XX sesji Rady Gminy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XX
Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 27 maja 2020 r. (środa)
godz. 12.00.
20.05.2020 więcej
UCHWAŁA Nr Wa.219.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Prażmów
19.05.2020 więcej
Obwieszczenie
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego dz. nr
66/40 Prażmów
18.05.2020 więcej
Zapytanie ofertowe
dot. Budowy placu zabaw i wyposażenia terenu rekreacyjnego w
miejscowości Łoś
18.05.2020 więcej
Zapytanie ofertowe
dot. Budowa ciągu pieszo-jezdnego
08.05.2020 więcej
Notatka z oceny ofert
dot. Budowy punktów oświetleniowych
08.05.2020 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. Budowy punktów oświetleniowych
08.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 46.2020 Wójta Gminy Prażmów z dn. 30.04.2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
05.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 47.2020 Wójta Gminy Prażmów z dn. 30.04.2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania rocznego
wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2019 roku
05.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się