Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół nr 4.2019
z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji z dn. 26.08.2019
r.
13.09.2019 więcej
Protokół nr 6.2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn. 29.08.2019 r.
13.09.2019 więcej
Protokół nr 11.2019
z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska z dn. 19 sierpnia 2019 r.
13.09.2019 więcej
Protokół nr 10.2019
z posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska z dn. 9 sierpnia 2019 r.
13.09.2019 więcej
Uchwała Nr Wa.298.2019
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Prażmów
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze
półrocze 2019 roku
13.09.2019 więcej
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie
Gminy Prażmów
10.09.2019 więcej
10.09.2019 więcej
Wyłożenie
dla wsi Ławki - etap II
10.09.2019 więcej
Wyłożenie
dla części wsi Biały Ług w rejonie ulicy Wschodniej
09.09.2019 więcej
Interpelacja
w sprawie oprysku karp i odrostów robinii akacjowej środkiem
chwastobójczym
05.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się