Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Prażmów z dnia 12 września 2018r.
w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych
13.09.2018 więcej
Informacja
w spr. dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Prażmowie
11.09.2018 więcej
Informacja
o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Prażmowie i pełnionych
funkcjach
11.09.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru
głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych w wyborach
31.08.2018 więcej
Uchawała Nr XLI.387.2018
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
31.08.2018 więcej
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 13.08.2018 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych
30.08.2018 więcej
Informacja
o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
30.08.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego z dn. 21.08.2018 r.
w spr. informacji o podziale powiatu piasecz. na okręgi
wyborcze,ich numerach,granicach i liczbie radnych oraz
wyznaczonej siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej dla Wyborów
do Rady Pow. Piasecz.
23.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Prażmów z dnia 18 sierpnia 2018r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych
komitetów wyborczych
21.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Prażmów
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
w wyborach do Rady Gminy Prażmów oraz siedziby Gminnej Komisji
Wyborczej
21.08.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się