Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 13.08.2018 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad
powoływania tych komisji
17.08.2018 więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16.08.2018 r.
w spr. podziału województwa maz. na okręgi wyborcze, ich
granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach
wyborczych do Sejmiku Województwa Maz. oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
17.08.2018 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
17.08.2018 więcej
Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
17.08.2018 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej
o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
17.08.2018 więcej
Informacja
o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców
niepełnosprawnych
17.08.2018 więcej
Komunikat z dn. 14.08.2018 r.
w spr. przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych
komisji wyborczych.
17.08.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII.337.2018 Rady Gminy Prażmów
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
19.06.2018 więcej
Uchwała Nr XXXVII.336.2018 Rady Gminy Prażmów
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich grani, numerów i liczby radnych wybieranych na
każdym okręgu.
19.06.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się