Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w
2018 roku w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych
04.01.2019 więcej
Informacja
dot. przetwarzania danych osobowych w CEIDG
07.08.2018 więcej
Instrukcja wypełniania wniosku
dot. wpisu do CEIDG w formie elektronicznej
07.08.2018 więcej
Wniosek
o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej
07.08.2018 więcej
Załącznik CEIDG-RD
dot. wykonywanej działalności gospodarczej
07.08.2018 więcej
Załącznik CEIDG-MW
dot. dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
07.08.2018 więcej
Załącznik CEIDG-RB
dot. informacji o rachunkach bankowych
07.08.2018 więcej
Załącznik CEIDG-PN
dot. udzielonych pełnomocnictw
07.08.2018 więcej
Załącznik CEIDG-POPR
dot. korekt przy wypełnianiu wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej
07.08.2018 więcej
Wniosek
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
07.08.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się