2018-05-02

Wykaz spraw urzędowych załatwianych na stanowisku ds. działalności i zezwoleń

 

          Przewodnik dla interesanta

 

 

Rodzaje spraw załatwianych na stanowisku

Nr pokoju Nr telefonu
 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis (zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru gminnej ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Wydawanie decyzji o wygaszeniu / cofnięciu zezwoleń na   sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 6. Przyjmowanie wniosków o wpis ( zmianę, wykreślenie) do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 7. Przyjmowanie wniosków o wpis ( zmianę, wykreślenie) do wykazu dziennych opiekunów.
 8. Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 9. Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie licencji na przewóz osób taksówką,
 10. Przyjmowanie zgłoszeń o rezygnacji z licencji na przewóz osób  taksówką.
 11. Przyjmowanie zgłoszeń do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektem hotelowym.
 12. Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych zgłoszonych do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektem hotelowym.
 13. Przyjmowanie zgłoszeń o likwidacji obiektu świadczącego usługi hotelarskie, niebędącym obiektem hotelowym.

 

 

101

 

 

 

Przedsiębiorco, co należy wiedzieć o zarządzie sukcesyjnym.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ( Dz.U. z 2018r. poz. 1629 ze zm.)

 

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, dająca następcom prawnym czas na podjęcie decyzji co do dalszych losów firmy np. kontynuowanie działalności na własny rachunek, sprzedaż, zamknięcie przedsiębiorstwa. Do wykonywania zarządu sukcesyjnego należy powołać zarządcę sukcesyjnego, który będzie odpowiedzialny, do czasu uregulowania formalności spadkowych, za prowadzenie przedsiębiorstwa.

Zarządcę sukcesyjnego może wyznaczyć sam przedsiębiorca albo może zostać on powołany przez osoby uprawnione po śmierci przedsiębiorcy, przy czym powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy musi odbywać się z udziałem notariusza, co wiąże się z dodatkowymi formalnościami i kosztami.

Wyznaczenie zarządcy przez przedsiębiorcę za życia pozwala uniknąć niepotrzebnych formalności i kosztów.

 

Do powołania zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG potrzebne jest:

 

- oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej,

- pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji (oświadczenie i zgoda mogą być zawarte w tym samym dokumencie).

Zarządca sukcesyjny powołany przez przedsiębiorcę i wpisany do CEIDG rozpoczyna pełnienie swej funkcji z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Dzięki wskazaniu zarządcy sukcesyjnego za życia i zgłoszeniu go do CEIDG przedsiębiorstwo zachowa po śmierci pełną płynność działania:

- zarządca sukcesyjny natychmiast po śmierci przedsiębiorcy będzie mógł zająć się prowadzeniem firmy, bez konieczności załatwiania spraw u notariusza,

- umowy z pracownikami pozostaną w mocy,

-można będzie zachować ciągłość wykonywania kontraktów,

- zarządca sukcesyjny będzie mógł szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji, zezwoleń, licencji, pozwoleń itd.

- przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z ewidencji podatników ani z rejestru podatników VAT – wystarczy zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego do urzędy skarbowego.

Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnej (nie może być to osoba prawna). Osoba ta nie musi być przedsiębiorcą. Jednak nie może być zarządcą sukcesyjnym osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarządcą sukcesyjnym może być np. jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy. Może nim być również prokurent (poprzez zastrzeżenie – przy udzielaniu prokury, albo dla istniejącej prokury – że wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym z chwilą śmierci przedsiębiorcy).

Przedsiębiorca może również wyznaczyć zarządcę sukcesyjnego „rezerwowego” na wypadek, gdy powołany w pierwszej kolejności zarządca sukcesyjny zrezygnuje z pełnienia tej funkcji lub nie będzie mógł jej pełnić  (np. z powodu śmierci, ubezwłasnowolnienia albo orzeczonego zakazu).

 

Zarządca sukcesyjny:

 

- posługuje się w obrocie NIP-em i firmą (nazwą) przedsiębiorcy z oznaczeniem „w spadku”,

- samodzielnie zarządza przedsiębiorstwem w spadku w sprawach bieżących,

- działa w imieniu własnym (posługuje się w obrocie swoim nazwiskiem) ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku,

- odpowiada za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku,

- wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy oraz umowy związane z przedsiębiorstwem,

- może korzystać z firmowego konta przedsiębiorcy,

- rozlicza podatki na takich zasadach jak przedsiębiorca,

- reguluje inne zobowiązania,

- bierze udział w procesach cywilnych i innych postępowaniach.

Prowadząc przedsiębiorstwo w spadku, zarządca sukcesyjny posługuje się własnymi danymi, a także firmą zmarłego przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem „w spadku” np.: Jak Kowalski – zarządca sukcesyjny prowadzący przedsiębiorstwo w spadku pod firmą nazwa: „Roboty budowlane Adam Nowak w spadku”

W  fakturach VAT i innych dokumentach podatkowych należy używać oznaczenia przedsiębiorstwa np. Przedsiębiorstwo w spadku „Roboty budowlane Adam Nowak w spadku”

Zarządca sukcesyjny nie ponosi odpowiedzialności za cywilnoprawne zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Ponosi natomiast odpowiedzialność za szkodę jaką wyrządzi w skutek nienależytego wykonywania swoich obowiązkowe. W niektórych sytuacjach może odpowiadać za zobowiązania podatkowe i ZUS (jeśli egzekucja z innych źródeł będzie bezskuteczna).

Zarządca sukcesyjny może pobierać wynagrodzenie.

Zarząd sukcesyjny może trwać 2 lata po śmierci przedsiębiorcy ( z ważnych powodów sąd może przedłużyć ten okres do 5 lat).

 

Zarząd sukcesyjny może wygasnąć wcześniej jeśli:

 

- w ciągu 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy nikt nie przyjął spadku,

- stwierdzono nabycie przedsiębiorstwa w spadku przez jedynego spadkobiercę albo zapisobiorcę windykacyjnego,

- jedna osoba nabyła całe przedsiębiorstwo w spadku (np. wniesiono je w całości aportem do spółki),

- w ciągu miesiąca od wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG nie powołano kolejnego zarządcy,

- ogłoszono upadłość przedsiębiorcy,

-wcześniej nastąpi dział spadku.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie   www.biznes.gov.pl

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..