2018-05-02

Wykaz spraw urzędowych załatwianych na stanowisku ds. działalności i zezwoleń

 

          Przewodnik dla interesanta

 

 

Rodzaje spraw załatwianych na stanowisku

Nr pokoju Nr telefonu
 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis (zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru gminnej ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Wydawanie decyzji o wygaszeniu / cofnięciu zezwoleń na   sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 6. Przyjmowanie wniosków o wpis ( zmianę, wykreślenie) do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 7. Przyjmowanie wniosków o wpis ( zmianę, wykreślenie) do wykazu dziennych opiekunów.
 8. Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 9. Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie licencji na przewóz osób taksówką,
 10. Przyjmowanie zgłoszeń o rezygnacji z licencji na przewóz osób  taksówką.
 11. Przyjmowanie zgłoszeń do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektem hotelowym.
 12. Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie danych zgłoszonych do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektem hotelowym.
 13. Przyjmowanie zgłoszeń o likwidacji obiektu świadczącego usługi hotelarskie, niebędącym obiektem hotelowym.

 

 

101

 

 

 

Przedsiębiorco, co należy wiedzieć o zarządzie sukcesyjnym.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ( Dz.U. z 2018r. poz. 1629 ze zm.)

 

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, dająca następcom prawnym czas na podjęcie decyzji co do dalszych losów firmy np. kontynuowanie działalności na własny rachunek, sprzedaż, zamknięcie przedsiębiorstwa. Do wykonywania zarządu sukcesyjnego należy powołać zarządcę sukcesyjnego, który będzie odpowiedzialny, do czasu uregulowania formalności spadkowych, za prowadzenie przedsiębiorstwa.

Zarządcę sukcesyjnego może wyznaczyć sam przedsiębiorca albo może zostać on powołany przez osoby uprawnione po śmierci przedsiębiorcy, przy czym powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy musi odbywać się z udziałem notariusza, co wiąże się z dodatkowymi formalnościami i kosztami.

Wyznaczenie zarządcy przez przedsiębiorcę za życia pozwala uniknąć niepotrzebnych formalności i kosztów.

 

Do powołania zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG potrzebne jest:

 

- oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego w formie pisemnej,

- pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji (oświadczenie i zgoda mogą być zawarte w tym samym dokumencie).

Zarządca sukcesyjny powołany przez przedsiębiorcę i wpisany do CEIDG rozpoczyna pełnienie swej funkcji z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Dzięki wskazaniu zarządcy sukcesyjnego za życia i zgłoszeniu go do CEIDG przedsiębiorstwo zachowa po śmierci pełną płynność działania:

- zarządca sukcesyjny natychmiast po śmierci przedsiębiorcy będzie mógł zająć się prowadzeniem firmy, bez konieczności załatwiania spraw u notariusza,

- umowy z pracownikami pozostaną w mocy,

-można będzie zachować ciągłość wykonywania kontraktów,

- zarządca sukcesyjny będzie mógł szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania koncesji, zezwoleń, licencji, pozwoleń itd.

- przedsiębiorca nie zostanie wykreślony z ewidencji podatników ani z rejestru podatników VAT – wystarczy zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego do urzędy skarbowego.

Zarządcą sukcesyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnej (nie może być to osoba prawna). Osoba ta nie musi być przedsiębiorcą. Jednak nie może być zarządcą sukcesyjnym osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarządcą sukcesyjnym może być np. jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy. Może nim być również prokurent (poprzez zastrzeżenie – przy udzielaniu prokury, albo dla istniejącej prokury – że wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym z chwilą śmierci przedsiębiorcy).

Przedsiębiorca może również wyznaczyć zarządcę sukcesyjnego „rezerwowego” na wypadek, gdy powołany w pierwszej kolejności zarządca sukcesyjny zrezygnuje z pełnienia tej funkcji lub nie będzie mógł jej pełnić  (np. z powodu śmierci, ubezwłasnowolnienia albo orzeczonego zakazu).

 

Zarządca sukcesyjny:

 

- posługuje się w obrocie NIP-em i firmą (nazwą) przedsiębiorcy z oznaczeniem „w spadku”,

- samodzielnie zarządza przedsiębiorstwem w spadku w sprawach bieżących,

- działa w imieniu własnym (posługuje się w obrocie swoim nazwiskiem) ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku,

- odpowiada za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku,

- wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy oraz umowy związane z przedsiębiorstwem,

- może korzystać z firmowego konta przedsiębiorcy,

- rozlicza podatki na takich zasadach jak przedsiębiorca,

- reguluje inne zobowiązania,

- bierze udział w procesach cywilnych i innych postępowaniach.

Prowadząc przedsiębiorstwo w spadku, zarządca sukcesyjny posługuje się własnymi danymi, a także firmą zmarłego przedsiębiorcy z dodatkowym oznaczeniem „w spadku” np.: Jak Kowalski – zarządca sukcesyjny prowadzący przedsiębiorstwo w spadku pod firmą nazwa: „Roboty budowlane Adam Nowak w spadku”

W  fakturach VAT i innych dokumentach podatkowych należy używać oznaczenia przedsiębiorstwa np. Przedsiębiorstwo w spadku „Roboty budowlane Adam Nowak w spadku”

Zarządca sukcesyjny nie ponosi odpowiedzialności za cywilnoprawne zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Ponosi natomiast odpowiedzialność za szkodę jaką wyrządzi w skutek nienależytego wykonywania swoich obowiązkowe. W niektórych sytuacjach może odpowiadać za zobowiązania podatkowe i ZUS (jeśli egzekucja z innych źródeł będzie bezskuteczna).

Zarządca sukcesyjny może pobierać wynagrodzenie.

Zarząd sukcesyjny może trwać 2 lata po śmierci przedsiębiorcy ( z ważnych powodów sąd może przedłużyć ten okres do 5 lat).

 

Zarząd sukcesyjny może wygasnąć wcześniej jeśli:

 

- w ciągu 2 miesięcy od śmierci przedsiębiorcy nikt nie przyjął spadku,

- stwierdzono nabycie przedsiębiorstwa w spadku przez jedynego spadkobiercę albo zapisobiorcę windykacyjnego,

- jedna osoba nabyła całe przedsiębiorstwo w spadku (np. wniesiono je w całości aportem do spółki),

- w ciągu miesiąca od wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG nie powołano kolejnego zarządcy,

- ogłoszono upadłość przedsiębiorcy,

-wcześniej nastąpi dział spadku.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie   www.biznes.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się