2017-07-20

Kompetencje Wójta

Kompetencje Wójta określają art 30, 31, 31a i 31b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), którego treść cytujemy poniżej:

"(...)
Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 31a. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt lub burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
(...)"

Do wyłącznej kompetencji wójta należy:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 2. Reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 3. Wykonywanie budżetu gminy,
 4. Wykonywanie uchwał rady gminy,
 5. Gospodarowanie mieniem komunalnym,
 6. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji,
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych,
 8. Upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, a także do załatwiania innych spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie,
 9. Wydawanie zarządzeń,
 10. Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,
 11. Zatwierdzanie  zakresów  czynności pracowników urzędu,
 12. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 13. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami urzędu,
 14. Wykonywanie zadań z zakresu obronności, zadań szefa obrony cywilnej gminy, poprzez realizację zadań nakreślonych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy,
 15. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i katastrofom oraz organizowanie usuwania ich skutków, poprzez przewodniczenie Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego,
 16. Koordynowanie działań z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wójt pełni nadzór nad działalnością:

 1. Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
 2. Urzędu Stanu Cywilnego
 3. Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
 4. Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 

Wójt jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

Stanowisku do spraw inwestycji

Stanowisku do spraw gospodarki gruntami

Stanowisku do spraw gospodarki mieniem komunalnym

Stanowisku do spraw rolnictwa

Stanowisku do spraw transportu i robót publicznych

Stanowisku do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń

Stanowisku do spraw obywatelskich

Stanowisku do spraw oświaty

Stanowisku do spraw obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Stanowisku do spraw ochrony przeciwpożarowej

Stanowisku do spraw promocji i sportu

Stanowisku do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych

Konserwatora

 

Wójt pełni nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prażmowie

Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacjnym w Prażmowie

Publicznym Gimnazjum w Prażmowie

Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Prażmowie

Zespołem Szkół w Uwielinach.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się