2017-07-20

Kompetencje Wójta Gminy Prażmów

Zadania Wójta

1. Do wyłącznej kompetencji wójta należy:

1)      Kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

2)      Reprezentowanie gminy na zewnątrz,

3)      Wykonywanie budżetu gminy,

4)      Wykonywanie uchwał rady gminy,

5)      Gospodarowanie mieniem komunalnym,

6)      Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji,

7)      Wydawanie decyzji administracyjnych,

8)      Upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, a także do załatwiania innych spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie,

9)      Wydawanie zarządzeń,

10)  Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej,

11)  Zatwierdzanie  zakresów  czynności pracowników urzędu,

12)  Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

13)  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami urzędu,

14)  Wykonywanie zadań z zakresu obronności, zadań szefa obrony cywilnej gminy, poprzez realizację zadań nakreślonych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy,

15)  Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i katastrofom oraz organizowanie usuwania ich skutków, poprzez przewodniczenie Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego,

16)  Koordynowanie działań z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych,  ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wójt pełni nadzór nad działalnością:

1)      Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

2)      Urzędu Stanu Cywilnego

3)      Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

4)      Inspektora ochrony danych

3. Wójt jest bezpośrednim przełożonym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

1)      Stanowisku do spraw inwestycji

2)      Stanowisku do spraw gospodarki mieniem komunalnym

3)      Stanowisku do spraw rolnictwa

4)      Stanowisku do spraw transportu i robót publicznych

5)      Stanowisku do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń

6)      Stanowisku do spraw obywatelskich

7)      Stanowisku do spraw oświaty

8)      Stanowisko do spraw sportu i oświaty

9)      Stanowisku do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych

10)    Stanowisku do spraw promocji

11)    Stanowisku do spraw zamówień publicznych

12)  Stanowisku do spraw urbanistyki

13)    Stanowisku do spraw obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

14)    Stanowisku do spraw ochrony przeciwpożarowej

15)    Konserwatora.

 

4. Wójt pełni nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:

1)     Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prażmowie

2)     Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym w Prażmowie

3)    Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Prażmowie

4)     Szkołą Podstawową w Uwielinach.

5. Do zadań Wójta  należą również sprawy z zakresu ochrony zdrowia, w tym wykonywanie uprawnień organu założycielskiego i sprawowanie nadzoru nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.

§  8.

1.    Zakresy czynności zastępcy, sekretarza i skarbnika określa wójt.

2.    Zakresy czynności kierowników referatów i samodzielnych stanowisk podległych bezpośrednio wójtowi opracowuje sekretarz, a zatwierdza wójt.

Zakresy czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach podległych zastępcy wójta, sekretarzowi, kierownikowi referatu określa ich bezpośredni przełożony, a zatwierdza wójt.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się