Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Dobrzenica oraz dla części wsi Biały Ług wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko
04.03.2019 więcej
Obwieszczenie
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z ich treścią
26.02.2019 więcej
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki – etap II wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko
22.01.2019 więcej
Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego: dla działek ewidencyjnych 141/4
i 141/5 we wsi Krępa oraz dla części wsi Biały Ług w rejonie
ulicy Wschodniej
21.12.2018 więcej
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola
– etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
16.11.2018 więcej
Obwieszczenie
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z ich treścią
26.10.2018 więcej
Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kędzierówka
oraz dla części wsi Jaroszowa Wola i Uwieliny
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zawodne część
wschodnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
27.09.2018 więcej
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeziórko -
Ustanówek wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko
przyrodnicze
27.09.2018 więcej
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla wsi Wola
Prażmowska i Błonie – etap I wraz z prognozami oddziaływania
na środowisko
21.09.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się