Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Ławki ...
27.08.2019 więcej
Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla wskazanych działek
ewidencyjnych we wsi Kolonia Gościeńczyce, Błonie, Biały
Ług, Wągrodno i Wola Prażmowska oraz dla części wsi Uwieliny
w rejonie ul Szkolnej
22.08.2019 więcej
Obwieszczenie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.
budowy sieci gazowej w msc. Uwieliny
01.08.2019 więcej
Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr
173/9 we wsi Łoś i dla części wsi Ustanów w rejonie ulicy
Kasztanów
12.07.2019 więcej
Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów we wsi
Wola Wągrodzka i Ustanów
14.06.2019 więcej
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr
141/4 i 141/5 we wsi Krępa wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
17.05.2019 więcej
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Kędzierówka oraz dla części wsi Zadębie wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
10.05.2019 więcej
Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr
272/28 we wsi Łoś
12.04.2019 więcej
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Dobrzenica oraz dla części wsi Biały Ług wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko
04.03.2019 więcej
Obwieszczenie
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
oraz możliwości zapoznania się z ich treścią
26.02.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się