Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół z przetargu na sprzedaż nieruchomości
dot. dz. 270/1 Wola Prażmowska przy ul. Głównej 55
04.12.2018 więcej
Ogłoszenie (uzupełniające) o udzieleniu zamówienia
dot. budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prażmów
11.10.2018 więcej
Zawiadomienie o wyborze oferty
dot. zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z
terenu gminy Prażmów
04.10.2018 więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
dot. budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prażmów
06.09.2018 więcej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prażmów
27.08.2018 więcej
Notatka z otwarcia ofert w dniu 23.08.2018 r.
dot. budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prażmów
23.08.2018 więcej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
dot. wykonania elewacji na budynkach oświatowych w Prażmowie i
wykonania pokrycia dachowego na budynku po byłym gimnazjum
07.08.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O
ODRZUCENIU OFERTY Wójt Gminy Prażmów działając zgodnie z
art. 92 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - PZP
zawiadamia
30.07.2018 więcej
Notatka z otwarcia ofert w dniu 27.07.2018 r.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
na: WYKONANIE ELEWACJI NA BUDYNKACH OŚWIATOWYCH W PRAŻMOWIE
I WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU PO BYŁYM GIMNAZJIUM
27.07.2018 więcej
Zawiadomienie o wyborze oferty
Wójt Gminy Prażmów działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pożn.zm): Zawiadamia
24.07.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się