Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie
Gminy Prażmów
10.09.2019 więcej
Obwieszczenie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.
budowy sieci gazowej w msc. Uwieliny
01.08.2019 więcej
Wykaz
nieruchomości stanowiących własność Gminy Prażmów
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
07.06.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
10.04.2019 więcej
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie Gminy
Prażmów
06.03.2019 więcej
Decyzja WA.RET.070.1.34
zatwierdzająca taryfę dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
terenie Gminy Prażmów
28.01.2019 więcej
Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem położonych na terenie
Gminy Prażmów.
21.11.2018 więcej
Informacja o uruchomieniu syren alarmowych
dot. ćwiczeń RENEGADE-18/II w dniach 14-15.11. z wykorzystaniem
systemów alarmowania ludności
08.11.2018 więcej
Ostrzeżenie I stopnia Poziom III
dot. zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa
mazowieckiego
07.11.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż
dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako
działka nr ew. 270/1 p powierzchni 0,09 ha, położonej w
miejscowości Wola Prażmowska ul. Główna 55
24.10.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się