2019-07-05

Wykaz spraw urzędowych załatwianych na stanowisu ds. oświaty

Przewodnik dla interesanta

 

RODZAJE SPRAW ZAŁATWIANYCH NA STANOWISKU

NR

POKOJU

NR TELEFONU

1) Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego;

2) Przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości pobieranego stypendium szkolnego;

3) Przyjmowanie arkuszy organizacyjnych szkół;

4) Przyjmowanie wniosków o dokonanie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych lub wykreślenia wpisu z ewidencji;

5) Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

6) Nadzorowanie obowiązku nauki,

7) Ustalanie podstawowej kwoty dotacji;

8) Dokonywanie rozliczenia wypłacanych dotacji dla szkół niepublicznych;

9) Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;

10) Przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

 

 

118

 

22 727 01 77

22 727 01 81

22 727 03 53

 

wew. 56

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się