Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne- świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Prażmów w 2018 r.  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług pocztowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
usługi społeczne  
Ogłaszający
Gmina Prażmów  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-12-06  
Data publikacji do
2017-12-15  
Termin składania ofert
2017-12-14 12:00  
Numer zgłoszenia
PSZ.271.5.1.2017  
Cpv
64110000-0 Usługi pocztowe
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek
 

PSZ.271.5.1.2017                                                                             Prażmów, 06.12.2017

 

OGŁOSZENIE 

O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

zgodnie z art. 138 o ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Gmina Prażmówogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia
o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej wart. 138 g ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę pn.:   

 

 

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Prażmów
w 2018 roku

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ZATWIERDZIŁ

                                                                                             Wójt Gminy Prażmów

                                                                                                 

                                                                    

 

 

I. Informacje o zamawiającym 

Gmina Prażmów      

ul. Piotra Czołchańskiego 1  

05-505 Prażmów

Adres poczty elektronicznej:                 kancelaria@prazmow.pl

Strona internetowa:                                www. bip.prazmow.pl

Numer telefonu:                                     (22) 727-01-77

Numer faksu:                                         (22) 727-05-22 w. 13

 

II. Postanowienia Ogólne.

1.      Zamówienie publiczne udzielone zostanie na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Usługi pocztowe stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65)                i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138 ustawy Pzp ma zastosowanie.

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3.      Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu oraz opisem przedmiotu zamówienia, koniecznymi do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

4.      Przy opracowywaniu załączników zaleca się, korzystanie ze wzorów dołączonych do Ogłoszenia.

5.      Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia
o zamówieniu.

6.      Wyjaśnienia treści ogłoszenia zawierające pytania wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego są umieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.

7.      Zamawiający może do upływu terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia
o zamówieniu, niezwłocznie zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego.

8.      Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.  Postępowanie zostanie unieważnione, jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta lub złożone oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w Ogłoszeniu.

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia.

1. Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

64110000-0 Usługi pocztowe,

64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów,

64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek.

2. Przedmiotem zamówienia jestświadczenie dla Urzędu Gminy Prażmów usług pocztowych polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przesyłek pocztowych, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom na obszarze całego kraju i poza granicami oraz ich ewentualnych zwrotów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia nr PSZ.271.5.1.2017.

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia od 02.01.2018 do 31.12.2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1.       spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym:

1)      posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż: 

a)      posiada wpis do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6  ustawy Prawo pocztowe oraz jest uprawniony do świadczenia usług pocztowych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

2)      posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do realizacji zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a)      w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 2 zamówienia dotyczące świadczenia usług pocztowych, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każde.Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia czyli musi wynikać z jednostkowej umowy. 

 Wykonawca musi potwierdzić ich należyte wykonanie, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów wystawionych przez Zamawiającego lub odbiorcę usługi; 

W przypadku usług nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte wykonanie  zamówienia.

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –nie spełnia”

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.

 

2.      Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawstwo

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  1. Formularz ofertowy zał. nr 2 do Ogłoszenia wraz z załącznikiem nr 1 do Formularza ofertowego.
  2. Wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
  3. Wykaz usługzał. nr 3 do Ogłoszenia nr PSZ.271.5.1.2017wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie, tj. referencje.
  4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

1.      Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy, przekazują z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub drogi elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu wysłania.

2.      W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w Ogłoszeniu.

3.      Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina Prażmów ul. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów.

4.      Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: kancelaria@prazmow.pl, a faksem na nr (22) 727-05-22 w. 13

5.      Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6.      Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

w kwestiach formalnych – Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Pani Izabela Jawor i.jawor@prazmow.pl, w kwestiach merytorycznych – Inspektor ds. obsługi kancelarii Pani Magdalena Przyborowska m.przyborowsk@prazmow.pl.

 

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 

1.      Oferta musi zawierać wszystkie załączniki, oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 6.

2.      Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3.      Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/ osoby upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego).Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.      Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

5.      Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.

6.      Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.      Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

8.      Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

9.      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

 

 

Gmina Prażmów

ul. Czołchańskiego 1

05-505 Prażmów

„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA URZĘDU GMINY
 PRAŻMÓW W 2018 ROKU„

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14.12.2017 o godz. 12.30 "

 

10.  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

12.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

13.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

14.  Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

15.  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w Ogłoszeniu należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert.

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

1.      Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czołchańskiego 1 w Prażmowie w kancelarii urzędu do dnia 14.12.2017 r., do godziny 12.00.

2.      Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.      Oferta złożona po terminie wskazanym w Ogłoszeniu zostanie zwrócona.

4.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 116, w dniu 14.12.2017 r., o godzinie 12.30.

5.      Otwarcie ofert jest jawne.

6.      Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.prazmow.pl  informacje dotyczące:

Ø  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Ø  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

Ø  ceny,

 

X. Opis sposobu obliczania ceny.

 

1.      Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do Ogłoszenia łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2.      Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym ogłoszeniu.

3.      Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4.      Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5.      Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1.      Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:

„liczba punktów uzyskanych w kryterium  – cena brutto - C

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

Sposób oceny wg wzoru

liczba punktów uzyskanych w kryterium  – cena brutto

100%

100

             Cena brutto najtańszej oferty

C = -----------------------------------------  x 100 pkt

              Cena brutto badanej oferty

RAZEM

100%

100

­­­­­────────────────────

 

 

2.      Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

3.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.       Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

XII.     Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

1.    Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2.    W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3.     Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

 

 

XVIII. Załączniki do Ogłoszenia nr PSZ.271.5.1.2017

Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Zał. nr 2   - Wzór Formularza Ofertowego 

Zał. nr 3  - Wykaz usług

Zał. Nr 4 - Istotne postanowienia umowy

 

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...fertowego.xls 40 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do....5.1.2017.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE -USŁUG...OŁECZNE .doc 139 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do....5.1.2017.pdf 361,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...5.1.2017.docx 13,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do....5.1.2017.pdf 445,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o pod...niu umowy.pdf 347,64 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się