Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ogłoszenie nr 630375-N-2017 z dnia 2017-12-08 r. Urząd Gminy Prażmów: „Zimowe utrzymanie dróg położonych na terenie Gminy Prażmów w sezonie 2018/2019”  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Urząd Gminy Prażmów  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-12-08  
Data publikacji do
2017-12-19  
Termin składania ofert
2017-12-18 12:00  
Numer zgłoszenia
630375-N-2017  
Cpv
90620000-9 Usługi odśnieżania
 

Ogłoszenie nr 630375-N-2017 z dnia 2017-12-08 r.

Urząd Gminy Prażmów: „Zimowe utrzymanie dróg położonych na terenie Gminy Prażmów w sezonie 2018/2019”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Prażmów, krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1 , 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.
Adres strony internetowej (URL): www.prazmow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.prazmow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.prazmow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w siedzibie Zamawiającego
Adres:
ul. Czołchańskiego 1 w Prażmowie w kancelarii urzędu


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg położonych na terenie Gminy Prażmów w sezonie 2018/2019”
Numer referencyjny: PSZ.271.1.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów, w szczególności odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi poprzez posypywanie 118,45km dróg położonych na terenie gminy Prażmów 20% mieszanką piasku i soli oraz usuwanie z nich śniegu, błota pośniegowego i likwidację zasp śniegowych. W rozbiciu na kategorie dróg należy uwzględnić 67,71km dróg asfaltowych i 50,74km dróg gruntowych. 2. Utrzymaniem zimowym objęte są jezdnie utwardzone (asfalt, kostka betonowa) i drogi gruntowe oraz place i parkingi przy szkołach i siedzibie urzędu gminy, zgodnie z ustawą o porządku i czystości w Gminie oraz z ustawą o drogach, w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej mieszaniną piasku i soli drogowej. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie utrudnień ruchu drogowego, wywołanych śliskością zimową oraz opadami śniegu. Szczególnie uwzględnić przejścia dla pieszych przez jezdnię, łuki dróg oraz place i parkingi przy szkołach i siedzibie Zamawiającego. 3. Pospółka piaskowa musi być materiałem czystym, bez domieszek, stosowanym w drogownictwie. Sól drogowa z atestem, materiał drogowy stosowany w drogownictwie, 4. Prace będą wykonywane po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną w formie ustnej za pomocą środków łączności , elektronicznej email, na piśmie lub przesłane faxem. 5. Szczegółowe zestawienie lokalizacji - wykaz miejscowości i ulic stanowi załącznik nr B do SIWZ 6. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I Rejon I - Obszar na południe od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część południowa gminy Prażmów. Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Zawodne, Prażmów, Wilcza Wólka, Dobrzenica, Kolonia Gościeńczyce, Błonie, Wola Prażmowska, Koryta, Ludwików, Zadębie, Wola Wągrodzka, Wągrodno , Kamionka, Nowe Wągrodno, Chosna, Biały Ług, Ławki, Gabryelin, Bronisławów. Prowadzenie robót przy użyciu sprzętu w celu zwalczania śliskości i odśnieżania dróg na długości ogółem 62,73km, w tym 39,92km dróg utwardzonych oraz 22,81km dróg gruntowych. W przybliżeniu będzie to około 150 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 70 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i soli drogowej (20 %)), w tym: - w roku 2018 – 100 godzin i 50 ton - w roku 2019 – 50 godzin i 20 ton Część II Rejon II - Obszar na północ od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część północna gminy Prażmów. Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Nowy Prażmów, Łoś, Jaroszowa Wola, Piskórka , Krupia Wólka, Uwieliny, Kędzierówka, Jeziórko-Ustanówek, Krępa, Ustanów. Prowadzenie robót przy użyciu sprzętu w celu zwalczania śliskości i odśnieżania dróg na długości ogółem 55,72km, w tym 25,79km dróg utwardzonych oraz 29,93km dróg gruntowych. W przybliżeniu będzie to około 160 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 70 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i chlorku sodu (20 %)), w tym: - w roku 2018 – 110 godzin i 50 ton - w roku 2019 – 50 godzin i 20 ton. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi zał. A do SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze istotnych postanowień umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 18. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do ok. 50%, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające będzie powtórzeniem tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz na warunkach zawartych w istotnych postanowieniach umowy zał. Nr 10 do SIWZ. Część I Rejon I - Obszar na południe od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część południowa gminy Prażmów. Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Zawodne, Prażmów, Wilcza Wólka, Dobrzenica, Kolonia Gościeńczyce, Błonie, Wola Prażmowska, Koryta, Ludwików, Zadębie, Wola Wągrodzka, Wągrodno, Kamionka, Nowe Wągrodno, Chosna, Biały Ług, Ławki, Gabryelin, Bronisławów. Prowadzenie robót przy użyciu n/w sprzętu w celu zwalczania śliskości i odśnieżania dróg na długości ogółem 62,73 km, w tym 39,9 km dróg utwardzonych oraz 22,81 km dróg gruntowych. a) ciągnik ciężki z pługiem – 1 szt. b) piaskarka z pługiem - 1 szt. c) pługopiaskarka - 1szt. d) ładowarka do załadunku środków do zwalczania śliskości – 1szt. Zabezpieczenia przez Wykonawcę materiałów uszorstniających i obniżających temperaturę zamarzania: piasek, sól drogowa , mieszanka piasku i soli (20 %).W roku 2019 przewiduje się tzw. zamówienie uzupełniające o 50% i zwiększenie do 80 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 40 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i soli drogowej (20 %). Część II Rejon II - Obszar na północ od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część północna gminy Prażmów. Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Nowy Prażmów, Łoś, Jaroszowa Wola, Piskórka, Krupia Wólka, Uwieliny, Kędzierówka, Jeziórko-Ustanówek, Krępa, Ustanów. Prowadzenie robót przy użyciu n/w sprzętu w celu zwalczania śliskości i odśnieżania dróg na długości ogółem 55,72 km, w tym 25,79 km dróg utwardzonych oraz 29,93 km dróg gruntowych. a) ciągnik ciężki z pługiem – 1 szt. b) piaskarka z pługiem - 1 szt. c) pługopiaskarka - 1szt. d) ładowarka do załadunku środków do zwalczania śliskości – 1szt. Zabezpieczenia przez Wykonawcę materiałów uszorstniających i obniżających temperaturę zamarzania: piasek , sól drogowa , mieszanka piasku i soli (20 %). W roku 2019 przewiduje się tzw. zamówienie uzupełniające o 50% i zwiększenie do 80 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 40 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i soli drogowej (20 %).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01  lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 100 000,00 zł. przez cały okres trwania umowy. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż: Ødysponują, minimum dwoma operatorami do pojazdów posiadającymi uprawnienia odpowiednie do działania w ramach realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Øposiada na własność lub w innej formie prawnej sprzęt do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. • ciągnik ciężki z pługiem – 1 szt. • piaskarka z pługiem - 1 szt. • pługopiaskarka - 1szt. • ładowarka do załadunku środków do zwalczania śliskości – 1szt. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia –nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na realizację usługi na więcej części zamówienia winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia minimum jedną jednostką sprzętową wraz z jej obsługą na każdą część zamówienia do odśnieżania i zwalczania śliskości (tj. np. Wykonawca składający ofertę na dwie części – winien wykazać, że dysponuje 2 jednostkami sprzętowymi wraz z obsługą);

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zał. nr 4 – Wykaz sprzętu Zał. nr 5 - Wykaz osób Zał. nr 7 - Informacja o podmiocie wspólnym Zał. nr 8 - Zobowiązanie podmiotu Zał. nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy Kopia opłaconej polisy ubezpieczenia lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zał. nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. nr 6 Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto

60,00

czas reakcji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro¬wadzone do treści zawieranej umowy 1) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Zleceniodawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zleceniodawcy. 2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3) Zmiana umowy jest dopuszczalna w niżej wymienionym zakresie: a) zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zleceniodawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli czas trwania okresu zimowego będzie dłuższy niż zakładano do realizacji umowy, c) inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust. 1 pkt 2, ust. 1 pkt 3, ust. 1 pkt 4 lit b i c, z zachowaniem warunków opisanych w uregulowaniu art. 144 ustawy. 4) Zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 142 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: • zmiany stawki podatku od towarów i usług • zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, • zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, • na zasadach i w sposób określony w niniejszym paragrafie w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 1a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 1 b lub c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7) W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8) W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1 b lub c, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 b, lub c. b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 c. 9) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 c, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 4 pkt 8 b. 10) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11) W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 12) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Rejon I - Obszar na południe od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część południowa gminy Prażmów.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Zawodne, Prażmów, Wilcza Wólka, Dobrzenica, Kolonia Gościeńczyce, Błonie, Wola Prażmowska, Koryta, Ludwików, Zadębie, Wola Wągrodzka, Wągrodno , Kamionka, Nowe Wągrodno, Chosna, Biały Ług, Ławki, Gabryelin, Bronisławów. Prowadzenie robót przy użyciu sprzętu w celu zwalczania śliskości i odśnieżania dróg na długości ogółem 62,73km, w tym 39,92km dróg utwardzonych oraz 22,81km dróg gruntowych. W przybliżeniu będzie to około 160 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 70 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i soli drogowej (20 %)), w tym: - w roku 2018 – 110 godzin i 50 ton - w roku 2019 – 50 godzin i 20 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

czas reakcji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Rejon II - Obszar na północ od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część północna gminy Prażmów.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Nowy Prażmów, Łoś, Jaroszowa Wola, Piskórka , Krupia Wólka, Uwieliny, Kędzierówka, Jeziórko-Ustanówek, Krępa, Ustanów. Prowadzenie robót przy użyciu sprzętu w celu zwalczania śliskości i odśnieżania dróg na długości ogółem 55,72km, w tym 25,79km dróg utwardzonych oraz 29,93km dróg gruntowych. W przybliżeniu będzie to około 160 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 70 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i chlorku sodu (20 %)), w tym: - w roku 2018 – 110 godzin i 50 ton - w roku 2019 – 50 godzin i 20 ton.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

czas reakcji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki

  Załącznik A do SIWZ.pdf 356,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załączniki nr 1-10 do SIWZ.doc 199,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ_odśnieżanie_2018-2019.pdf 575,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 630375.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik B do SIWZ.pdf 212,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ej oferty.pdf 422,62 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się