Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Prażmów w 2018/2019 r.”  
Przedmiot zamówienia
„Dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Prażmów w 2018/2019 r.”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji do
2018-02-02  
Numer zgłoszenia
500082490-N-2017  

Ogłoszenie nr 500082490-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.

Urząd Gminy Prażmów: „Dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Prażmów w 2018/2019 r.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 623346-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500069854-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gminą Prażmów – Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie z siedzibą w Prażmowie, ul. Franciszka Ryxa 72, 05-505 Prażmów, NIP 1231050091 1231050091 kontakt w kwestiach formalnych – Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Pani Izabela Jawor i.jawor@prazmow.pl, w kwestiach merytorycznych – Podinspektor ds. gosp. mieniem komunalnym Pani Anna Wasilkowska a.wasilkowska@prazmow.pl
Gminą Prażmów – Szkołą Podstawową w Uwielinach z siedzibą w Uwielinach, ul. Szkolna 2A, 05-540 Zalesie Górne, NIP 1231050091 kontakt w kwestiach formalnych – Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Pani Izabela Jawor i.jawor@prazmow.pl, w kwestiach merytorycznych – Podinspektor ds. gosp. mieniem komunalnym Pani Anna Wasilkowska a.wasilkowska@prazmow.pl

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Prażmów, Krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1, 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.
Adres strony internetowej (url): www.prazmow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Postępowanie w całości przeprowadzane jest przez Gminę Prażmów

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Prażmów w 2018/2019 r.”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PSZ.271.1.9.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 maja 2019 r. Planuje się zakup oleju w szacowanej ilości 229 084 litry. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości oleju opałowego w zależności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym, z prawem obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu. Olej powinien charakteryzować się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi spełniając normę PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2014 poz. 1547). Olej będzie dostarczany cysternami posiadającymi przepływomierze oleju z aktualnym świadectwem legalizacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część I Dostawa oleju opałowego – Urząd Gminy Prażmów, Wągrodno, Nowy Prażmów Oszacowana ilość zamawianych litrów oleju opałowego - 32 709 l. Dostawa oleju będzie realizowana sukcesywnie etapami w terminach, ilościach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego w lokalizacjach: a) Prażmów, ul. Czołchańskiego 1, b) Nowy Prażmów, ul. Główna 49, c) Wągrodno ul. Słoneczna 2. Część II Dostawa oleju opałowego – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie Oszacowana ilość zamawianych litrów oleju opałowego – 101 131 l. Dostawa oleju będzie realizowana sukcesywnie etapami w terminach, ilościach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego w lokalizacjach: a) Prażmów, ul. Ryxa 72. Część III Dostawa oleju opałowego – Zespół Szkół w Uwielinach Oszacowana ilość zamawianych litrów oleju opałowego – 95 244 l. Dostawa oleju będzie realizowana sukcesywnie etapami w terminach, ilościach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego w lokalizacjach: a) Uwieliny, ul. Szkolna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi zał. A do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:09135100-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Część I Dostawa oleju opałowego – Urząd Gminy Prażmów, Wągrodno, Nowy Prażmów

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT77384.71
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PETROJET Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kieszek 52
Kod pocztowy: 26-670
Miejscowość: Pionki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 93220.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93220.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96154.65
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się