Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi „Zimowe utrzymanie dróg położonych na terenie Gminy Prażmów w sezonie 2018/2019”  
Przedmiot zamówienia
„Zimowe utrzymanie dróg położonych na terenie Gminy Prażmów w sezonie 2018/2019”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji do
2018-01-31  
Numer zgłoszenia
500082546-N-2017  

Ogłoszenie nr 500082546-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.

Urząd Gminy Prażmów: „Zimowe utrzymanie dróg położonych na terenie Gminy Prażmów w sezonie 2018/2019”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 630375-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Prażmów, Krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1, 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.
Adres strony internetowej (url): www.prazmow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Zimowe utrzymanie dróg położonych na terenie Gminy Prażmów w sezonie 2018/2019”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PSZ.271.1.11.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów, w szczególności odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi poprzez posypywanie 118,45km dróg położonych na terenie gminy Prażmów 20% mieszanką piasku i soli oraz usuwanie z nich śniegu, błota pośniegowego i likwidację zasp śniegowych. W rozbiciu na kategorie dróg należy uwzględnić 67,71km dróg asfaltowych i 50,74km dróg gruntowych. 2. Utrzymaniem zimowym objęte są jezdnie utwardzone (asfalt, kostka betonowa) i drogi gruntowe oraz place i parkingi przy szkołach i siedzibie urzędu gminy, zgodnie z ustawą o porządku i czystości w Gminie oraz z ustawą o drogach, w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej mieszaniną piasku i soli drogowej. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie utrudnień ruchu drogowego, wywołanych śliskością zimową oraz opadami śniegu. Szczególnie uwzględnić przejścia dla pieszych przez jezdnię, łuki dróg oraz place i parkingi przy szkołach i siedzibie Zamawiającego. 3. Pospółka piaskowa musi być materiałem czystym, bez domieszek, stosowanym w drogownictwie. Sól drogowa z atestem, materiał drogowy stosowany w drogownictwie, 4. Prace będą wykonywane po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną w formie ustnej za pomocą środków łączności , elektronicznej email, na piśmie lub przesłane faxem. 5. Szczegółowe zestawienie lokalizacji - wykaz miejscowości i ulic stanowi załącznik nr B do SIWZ 6. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I Rejon I - Obszar na południe od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część południowa gminy Prażmów. Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Zawodne, Prażmów, Wilcza Wólka, Dobrzenica, Kolonia Gościeńczyce, Błonie, Wola Prażmowska, Koryta, Ludwików, Zadębie, Wola Wągrodzka, Wągrodno , Kamionka, Nowe Wągrodno, Chosna, Biały Ług, Ławki, Gabryelin, Bronisławów. Prowadzenie robót przy użyciu sprzętu w celu zwalczania śliskości i odśnieżania dróg na długości ogółem 62,73km, w tym 39,92km dróg utwardzonych oraz 22,81km dróg gruntowych. W przybliżeniu będzie to około 150 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 70 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i soli drogowej (20 %)), w tym: - w roku 2018 – 100 godzin i 50 ton - w roku 2019 – 50 godzin i 20 ton Część II Rejon II - Obszar na północ od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część północna gminy Prażmów. Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Nowy Prażmów, Łoś, Jaroszowa Wola, Piskórka , Krupia Wólka, Uwieliny, Kędzierówka, Jeziórko-Ustanówek, Krępa, Ustanów. Prowadzenie robót przy użyciu sprzętu w celu zwalczania śliskości i odśnieżania dróg na długości ogółem 55,72km, w tym 25,79km dróg utwardzonych oraz 29,93km dróg gruntowych. W przybliżeniu będzie to około 160 godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu i usuwaniu oblodzenia oraz 70 ton materiałów uszorstniających (mieszanki piasku i chlorku sodu (20 %)), w tym: - w roku 2018 – 110 godzin i 50 ton - w roku 2019 – 50 godzin i 20 ton. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi zał. A do SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze istotnych postanowień umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:90620000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Rejon I - Obszar na południe od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część południowa gminy Prażmów

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT81600.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: AGROKOP
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Drwalewice 10
Kod pocztowy: 05-651
Miejscowość: Chynów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 63936.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63936.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63936.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Rejon II - Obszar na północ od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część północna gminy Prażmów

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT81600.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: AGROKOP
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Drwalewice 10
Kod pocztowy: 05-651
Miejscowość: Chynów
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 63936.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63936.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63936.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się