Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa budynku placówki wsparcia dziennego w Jaroszowej Woli, gm. Prażmów  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
25.000,00 PLN  
Ogłaszający
Wójt Gminy Prażmów  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-04-30  
Data publikacji do
2018-05-22  
Termin składania ofert
2018-05-22 12:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie numer 552738-N-2018  

W dniu 10-05-2018 dodano załaczniki :

  • Wjaśnienia do SIWZ
  • Pozwolenie na budowę i rozbjórkę

 

Ogłoszenie nr 552738-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Urząd Gminy Prażmów: „Budowa budynku placówki wsparcia dziennego w Jaroszowej Woli, gm. Prażmów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Prażmów, krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1 , 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.
Adres strony internetowej (URL): www.prazmow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.prazmow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.prazmow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w siedzibie Zamawiającego w kancelarii urzędu
Adres:
ul. Czołchańskiego 1 , 05-505 Prażmów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa budynku placówki wsparcia dziennego w Jaroszowej Woli, gm. Prażmów”
Numer referencyjny: PSZ.271.1.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej i budowa budynku placówki wsparcia dziennego wraz z urządzeniami technicznymi oraz szambem szczelnym. Zamierzenie zlokalizowane jest na działce o nr ew. 2, położonej przy ul. Głównej 23 w Jaroszowej Woli. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Działka o nr ew. 2 zlokalizowana jest w Jaroszowej Woli po zachodniej stronie drogi powiatowej ul. Głównej. Na terenie działki znajduje się istniejący budynek świetlicy wiejskiej, przeznaczony do rozbiórki. Działka jest w całości ogrodzona, z istniejącym zjazdem z drogi powiatowej. Zamówienie składa się z dwóch części: I część – Budowa budynku placówki wsparcia dziennego Nowy budynek będzie miał skrajne wymiary wynoszące 20,14×14,44 m. Wysokość budynku wyniesie 7,06 m od poziomu gruntu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu. Dach nad budynkiem będzie wielospadowy o symetrycznych połaciach, nachylonych pod kątem 25 stopni (spadek 46,63%). Projektuje się podjazd i dojścia o nawierzchni z kostki betonowej. Na potrzeby budynku przewiduje się 19 miejsc postojowych, w tym dwa dla niepełnosprawnych, wyznaczone przed budynkiem. Przy zjeździe na działkę wyznacza się miejsce do selektywnej zbiórki odpadów (śmietnik). Obsługa komunikacyjna – istniejący zjazd z drogi gminnej ul. Głównej; bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Zieleń – istniejąca zielona wysoka i niska do adaptacji (nie przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu). Ogrodzenie – istniejące ogrodzenie z siatki krępowanej na słupkach stalowych z bramą i furtką stalową do adaptacji; bez zmian w stosunku do sytuacji istniejącej. Infrastruktura techniczna: 1. kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków do nowo wybudowanego szamba szczelnego; 2. instalacja wodociągowa - pobór wody z gminnej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze do adaptacji – bez zmian w stosunku do sytuacji istniejącej; 3. instalacja elektroenergetyczna (pobór energii elektrycznej poprzez istniejące przyłącze kablowe do adaptacji – bez zmian w stosunku do sytuacji istniejącej. Powierzchnia schodów na gruncie, nieujęta w powierzchni zabudowy 36,17 m2 Powierzchnia projektowanych utwardzonych (w tym wiata śmietnikowa i miejsca postojowe) 587,68 m2 Powierzchnia użytkowa PU 227,88 m2 Powierzchnia całkowita PC 273,59 m2 Powierzchnia zabudowy PZ 273,59 m2 Kubatura 1553,88 m3 Budynek placówki wsparcia dziennego zalicza się do kategorii obiektów budowlanych IX. Szczegółowy opis zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w Części I oraz warunków odbioru zawiera Specyfikacja techniczna Załącznik nr B, C, D, E, F, G, H do SIWZ. II część – Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej Działka o numerze ewidencyjnym 2, na której usytuowany jest budynek przeznaczony do rozbiórki, jest w całości ogrodzona, ż istniejącym zjazdem ż drogi publicznej i przyłączami do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Brak sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej w sąsiedztwie działki. Ścieki z budynku odprowadzane są do szamba szczelnego na terenie działki. Teren wokół budynku jest wykazuje spadek w kierunku południowym. Budynek jest wolnostojący, znajduje się w południowej części działki, w odległości 6,7 m od granicy wschodniej i w odległości 10,7 m od granicy południowej. Na sąsiedniej działce od strony południowej znajduje się istniejący budynek handlowy. Odległości między budynkami wynosi około 15 m. Z powyższe wynika, że rozbiórka budynku nie będzie stanowić innych obiektów sąsiednich. Szczegółowy opis zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w Części II oraz warunków odbioru zawiera Specyfikacja techniczna Załącznik nr A, G, H do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45210000-2

45400000-1

45300000-0

45260000-7

45223300-9

45111000-8

45112000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-07-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-07-31

     

2018-06-30


II.9) Informacje dodatkowe: I część – Budowa budynku placówki wsparcia dziennego Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31.07.2019 r. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się: dokonanie odbioru końcowego, bez uwag, poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej waz z pozwoleniem na użytkowanie uzyskanym w imieniu Zamawiającego. II część – Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30.06.2019 r. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się: dokonanie odbioru końcowego, bez uwag, poprzedzone przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej waz z pozwoleniem na użytkowanie uzyskanym w imieniu Zamawiającego

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: I Część – Budowa budynku placówki wsparcia dziennego Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 400 000 zł. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać limit maksymalnej kwoty ubezpieczenia, o której mowa powyżej, przez cały kres obowiązywania umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. II część – Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 100 000 zł. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać limit maksymalnej kwoty ubezpieczenia, o której mowa powyżej, przez cały kres obowiązywania umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I Część – Budowa budynku placówki wsparcia dziennego Przy wykazie robót Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum jedną robotę odpowiadającą rodzajem przedmiotowemu zamówieniu (chodzi o budowę budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej) o wartości robót za minimum 500 000 zł brutto. Warunek zostanie również spełniony jeżeli Wykonawca zamiast powyższego przedstawi minimum dwie roboty związane z przebudową, modernizacją lub remontem budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o wartości robót minimum 200 000 zł brutto każda. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej: Kierownik Budowy - specjalista w zakresie branży ogólnobudowlanej posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej objętymi niniejszym zamówieniem. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. II część – Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej Przy wykazie robót Wykonawca winien wykazać, że wykonał minimum jedną robotę odpowiadającą rodzajem przedmiotowemu zamówieniu (chodzi o rozbiórkę budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej) o wartości robót za minimum 150 000,00 zł brutto. Warunek zostanie również spełniony jeżeli Wykonawca zamiast powyższego przedstawi minimum dwie roboty związane z przebudową, modernizacją lub remontem budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o wartości robót minimum 80 000,00 zł brutto każda. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej: Kierownik Budowy - specjalista w zakresie branży ogólnobudowlanej posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej objętymi niniejszym zamówieniem. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy; 2.Informacja o podmiocie wspólnym załącznik nr 5 do SIWZ- jeśli dotyczy 3. Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 4 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Kopię opłaconej polisy ubezpieczenia lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (z załączonego dokumentu musi wynikać, że została opłacona należna składka, jeżeli nie potwierdza tego polisa lub inny dokument należy dołączyć potwierdzenie jej opłacenia np. kopię przelewu zapłaty składki). 2.Wykaz zamówień zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy). 3. Informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp)- jeśli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert W I Części – Budowa budynku placówki wsparcia dziennego w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) W II Części – Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięciu tysięcy złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto

60,00

termin gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Strony dopuszczają - bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 - zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, określonego w dokumentach określonych w § 1 ust. 3, spowodowanego: 1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 3) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów. W przypadku wystąpienia którychkolwiek z ww. okoliczności Wykonawca sporządzi protokół konieczności, który po jego uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego oraz podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stanowić będzie podstawę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Przedmiotowy protokół zostanie załączony do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2.Zamawiający dopuszcza - bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 – zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, 2) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 3) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 4) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 3.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 może ulec wydłużeniu, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. W tym przypadku może również ulec zmianie sposób rozliczenia Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7. 4. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie ust. 1, 2, 3 nie będą skutkowały zmianą Wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Zmiany waloryzacyjne: 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 5 pkt. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. ppkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt 1 ppkt. 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1 ppkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust.5 pkt 1 ppkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 1 ppkt 2 lub ppkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1 ppkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1 ppkt 3. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1 ppkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 5 pkt 8 ppkt 2. 10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5 pkt 7. W takim przypadku przepisy ust.5 pkt 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio. 12.Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 13. Wykonawcza jest obowiązany do dostarczenia w dniu umowy wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 14. Zamawiający zobowiązuje się do ochrony otrzymanych od Wykonawcy danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1991 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

I część – Budowa budynku placówki wsparcia dziennego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nowy budynek będzie miał skrajne wymiary wynoszące 20,14×14,44 m. Wysokość budynku wyniesie 7,06 m od poziomu gruntu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu. Dach nad budynkiem będzie wielospadowy o symetrycznych połaciach, nachylonych pod kątem 25 stopni (spadek 46,63%). Projektuje się podjazd i dojścia o nawierzchni z kostki betonowej. Na potrzeby budynku przewiduje się 19 miejsc postojowych, w tym dwa dla niepełnosprawnych, wyznaczone przed budynkiem. Przy zjeździe na działkę wyznacza się miejsce do selektywnej zbiórki odpadów (śmietnik). Obsługa komunikacyjna – istniejący zjazd z drogi gminnej ul. Głównej; bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Zieleń – istniejąca zielona wysoka i niska do adaptacji (nie przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu). Ogrodzenie – istniejące ogrodzenie z siatki krępowanej na słupkach stalowych z bramą i furtką stalową do adaptacji; bez zmian w stosunku do sytuacji istniejącej. Infrastruktura techniczna: 1. kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków do nowo wybudowanego szamba szczelnego; 2. instalacja wodociągowa - pobór wody z gminnej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze do adaptacji – bez zmian w stosunku do sytuacji istniejącej; 3. instalacja elektroenergetyczna (pobór energii elektrycznej poprzez istniejące przyłącze kablowe do adaptacji – bez zmian w stosunku do sytuacji istniejącej. Powierzchnia schodów na gruncie, nieujęta w powierzchni zabudowy 36,17 m2 Powierzchnia projektowanych utwardzonych (w tym wiata śmietnikowa i miejsca postojowe) 587,68 m2 Powierzchnia użytkowa PU 227,88 m2 Powierzchnia całkowita PC 273,59 m2 Powierzchnia zabudowy PZ 273,59 m2 Kubatura 1553,88 m3 Budynek placówki wsparcia dziennego zalicza się do kategorii obiektów budowlanych IX. Szczegółowy opis zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w Części I oraz warunków odbioru zawiera Specyfikacja techniczna Załącznik nr B, C, D, E, F, G, H do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45400000-1, 45300000-0, 45260000-7, 45223300-9, 45112000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Działka o numerze ewidencyjnym 2, na której usytuowany jest budynek przeznaczony do rozbiórki, jest w całości ogrodzona, ż istniejącym zjazdem ż drogi publicznej i przyłączami do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Brak sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej w sąsiedztwie działki. Ścieki z budynku odprowadzane są do szamba szczelnego na terenie działki. Teren wokół budynku jest wykazuje spadek w kierunku południowym. Budynek jest wolnostojący, znajduje się w południowej części działki, w odległości 6,7 m od granicy wschodniej i w odległości 10,7 m od granicy południowej. Na sąsiedniej działce od strony południowej znajduje się istniejący budynek handlowy. Odległości między budynkami wynosi około 15 m. Z powyższe wynika, że rozbiórka budynku nie będzie stanowić innych obiektów sąsiednich. Szczegółowy opis zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w Części II oraz warunków odbioru zawiera Specyfikacja techniczna Załącznik nr A, G, H do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Ogłoszenie nr 552738.docx
SIWZ_Jaroszowa Wola.doc
Załącznik do SIWZ nr 1 -9.doc
załącznik do umowy część 1.ods
Załącznik nr 8_ Istotne postanowienia umowy część I i część II.odt
Załącznik nr A_ Rozbiórka.zip
Załącznik nr B_ Architektura.zip
Załącznik nr C_ Instalacje sanitarne.zip
Załącznik nr D_ Konstrukcja.zip
Załącznik nr E_ Instalacje elektryczne.zip
Załącznik nr F_przedmiary.zip
Załącznik nr G_decyzje administracyjne.zip
Załącznik nr H_Specyfikacje techniczne.pdf
 

 

Załączniki

  Wyjaśnienia do SIWZ.pdf 303,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pozwolemie na budow...zbiórkę.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się