Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Doraźne utwardzenie wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem kruszywa dolomitowego na nawierzchni gruntowych dróg gminnych położonych na terenie Gminy Prażmów  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
7.000,00 PLN  
Ogłaszający
Wójt Gminy Prażmów  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-05-29  
Data publikacji do
2018-06-15  
Termin składania ofert
2018-06-15 12:00  

Ogłoszenie nr 565244-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.

Urząd Gminy Prażmów: „Doraźne utwardzenie wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem kruszywa dolomitowego na nawierzchni gruntowych dróg gminnych położonych na terenie Gminy Prażmów”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Prażmów, krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1 , 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.
Adres strony internetowej (URL): www.prazmow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.prazmow.bip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.prazmow.bip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Doraźne utwardzenie wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem kruszywa dolomitowego na nawierzchni gruntowych dróg gminnych położonych na terenie Gminy Prażmów”
Numer referencyjny: PSZ.271.1.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest doraźne utwardzenie wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem kruszywa dolomitowego na nawierzchni gruntowych dróg gminnych, kruszywa dolomitowego o frakcji 0-31,5mm oraz 4-31,5 mm w ilości łącznej 2500 ton przeznaczone na gruntowe drogi gminne położone na terenie Gminy Prażmów, we wskazane miejsce przez Zamawiającego. 1. Ilość dostarczonego materiału drogowego szacuje się następująco: Økruszywo dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm w ilości 500 ton; Økruszywo dolomitowe o frakcji 4-31,5 mm w ilości 2000 ton; Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I –obszar rejonu I na południe od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część południowa gminy Prażmów Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Prażmów, Wilcza Wólka, Dobrzenica, Błonie, Wola Prażmowska, Koryta, Ludwików, Wola Wągrodzka, Wągrodno , Kamionka, Ławki, Gabryelin, Bronisławów. Do wykonania zakresu robót w tym rejonie przewiduje się dostawę wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm oraz 4-31,5 mm w następujących ilościach: kruszywo dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm w ilości ok. 290 ton kruszywo dolomitowe o frakcji 4-31,5 mm w ilości ok. 956 ton Część II –obszar rejonu II na północ od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część północna gminy Prażmów Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Nowy Prażmów, Łoś, Jaroszowa Wola, Piskórka, Krupia Wólka, Uwieliny, Kędzierówka, Jeziórko-Ustanówek, Krępa, Ustanów. Do wykonania zakresu robót w tym rejonie przewiduje się dostawę wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm oraz 4-31,5 mm w następujących ilościach: kruszywo dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm w ilości 210 ton kruszywo dolomitowe o frakcji 4-31,5 mm w ilości 1044 ton.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

44113733-2

45233220-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla każdej z części I i II: Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 100 000 zł. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać limit maksymalnej kwoty ubezpieczenia, o której mowa powyżej, przez cały kres obowiązywania umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla każdej z części I i II: Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, co najmniej jedną robotę odpowiadającą rodzajem przedmiotowemu zamówieniu (doraźne utwardzenie wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem kruszywa dolomitowego na nawierzchni gruntowych dróg gminnych j) o wartości robót za minimum 100 000 zł brutto. • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: • 1 osobę do prac ręcznych jeżeli zajdzie taka potrzeba podczas wykonywania zamówienia, • 1 kierowca samochód samowyładowczy (wywrotki) posiadający stosowne kwalifikacje, uprawnienia, • 1 kierowca koparko ładowarki posiadający stosowne kwalifikacje, uprawnienia, ØWykonawca musi wykazać, że posiada co najmniej: • jeden samochód samowyładowczy (wywrotki), • jedną koparko ładowarką lub inny sprzęt mechaniczny np. równiarkę, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy; 2.Informacja o podmiocie wspólnym załącznik nr 5 do SIWZ- jeśli dotyczy 3. Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 4 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Kopię opłaconej polisy ubezpieczenia lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (z załączonego dokumentu musi wynikać, że została opłacona należna składka, jeżeli nie potwierdza tego polisa lub inny dokument należy dołączyć potwierdzenie jej opłacenia np. kopię przelewu zapłaty składki). 2.Wykaz zamówień zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 3. Wykaz sprzętu jaki posiada Wykonawcai, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy). 3. Informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp)- jeśli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert W I Części w wysokości 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) W II Części w wysokości 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto

60,00

termin płatności faktury VAT

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:: 1) niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego. 2) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego. 3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, i zostaną udokumentowane uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót. Za niesprzyjające warunki atmosferyczne uważa się trwające nieprzerwanie przez okres minimum 7 dni, silne wiatry, długotrwałe opady deszczu, śniegu, niskie temperatury, a także podtopienia, pożar oraz z działań sił natury, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, które determinują realizację robót w szczególności z powodu przestrzegania przepisów BHP, wymaganej technologii ich wykonania określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz nie jest możliwe przestawienie kolejności poszczególnych robót poprzez modyfikację dotychczasowego harmonogramu robót, 4) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej prze władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. 5) zmiana zapotrzebowania ilościowego na kruszywa stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości na kruszywa, w szczególności jego ograniczenia o nie więcej niż 50%. 7) Wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzeb wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia. 8) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia 9) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dotyczących zakresu świadczonych dostaw 10) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze tron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 11) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz wartość i zakres rzeczowy umowy; 12) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzeni 13) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 14) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron 15) w razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy - poprzez dostosowanie treści umowy do tych zmian 16) pozostałe zmiany określone w umowie 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, na piśmie – pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

obszar rejonu I na południe od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część południowa gminy Prażmów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Prażmów, Wilcza Wólka, Dobrzenica, Błonie, Wola Prażmowska, Koryta, Ludwików, Wola Wągrodzka, Wągrodno , Kamionka, Ławki, Gabryelin, Bronisławów. Do wykonania zakresu robót w tym rejonie przewiduje się dostawę wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm oraz 4-31,5 mm w następujących ilościach: kruszywo dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm w ilości ok. 290 ton kruszywo dolomitowe o frakcji 4-31,5 mm w ilości ok. 956 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 44113733-2, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

termin płatności faktury VAT

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

obszar rejonu II na północ od linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków tzw. część północna gminy Prażmów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do tego obszaru zaliczyć należy następujące miejscowości Nowy Prażmów, Łoś, Jaroszowa Wola, Piskórka, Krupia Wólka, Uwieliny, Kędzierówka, Jeziórko-Ustanówek, Krępa, Ustanów. Do wykonania zakresu robót w tym rejonie przewiduje się dostawę wraz z rozładunkiem i rozplantowaniem kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm oraz 4-31,5 mm w następujących ilościach: kruszywo dolomitowe o frakcji 0-31,5 mm w ilości 210 ton kruszywo dolomitowe o frakcji 4-31,5 mm w ilości 1044 ton
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 44113733-2, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

termin płatności faktury VAT

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki

  Ogłoszenie nr 565244.docx 25,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.doc 274,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik do SIWZ nr 1 -9.doc 172 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 10 W...ęść I.xls 29,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  załacznik nr 11 Wy...ęść II.xls 29,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do SIWZ.docx 53,86 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się