Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa dróg gminnych  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
25.500,00 PLN  
Ogłaszający
Wójt Gminy Prażmów  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2018-07-02  
Data publikacji do
2018-07-18  
Termin składania ofert
2018-07-17 12:00  
Numer zgłoszenia
ogłoszenie nr 582338-N-2018  

Ogłoszenie nr 582338-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.

Urząd Gminy Prażmów: BUDOWA DRÓG GMINNYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Prażmów, krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1 , 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.
Adres strony internetowej (URL): www.prazmow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.bip.prazmow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.prazmow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA DRÓG GMINNYCH
Numer referencyjny: PSZ.271.1.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa dróg gminnych” . Zamówienie składa się z czterech części Zakres robót poszczególnych części obejmuje remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Prażmów: Część I: Przebudowa drogi gminnej: nr 280521W- ulica Południowa oraz nr 280558W - ulica Zielona w m. Wola Prażmowska, gm. Prażmów” Zadanie I: „Przebudowa drogi gminnej nr 280521W, ulica Południowa w m. Wola Prażmowska, gm. Prażmów” Zakres prac obejmuje: Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej 280521W, ul. Południowej, dz. nr 273/1 i 354, obręb 0026 Wola Prażmowska, jednostka ewidencyjna 141805_2 Prażmów. Długość odcinka 370mb o szerokości 5m, łączna powierzchnia: 1850m²: • roboty pomiarowe+organizacja ruchu; • mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta równiarką oraz zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym; • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm; • ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 2cm; • skroplenie emulsją asfaltową: • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej masy mineralno - asfaltowej KR-1, grubości 5cm • zagospodarowanie gruntu z wykonanego koryta oraz wyrównanie poboczy. Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności: • wykonanie projektu organizacji ruchu dla odcinka drogi, uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome, • tyczenie geodezyjne drogi w terenie, • nadzór kierownika budowy w zakresie robót drogowych, • wykonanie regulacji i naprawy poboczy, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Zadanie II: „Przebudowa drogi gminnej nr 280558W, ulica Zielona w m. Wola Prażmowska, gm. Prażmów” Zakres prac obejmuje: Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej 280558W, ul. Zielonej, dz. nr 315/4, obręb 0026 Wola Prażmowska, jednostka ewidencyjna 141805_2 Prażmów. Długość odcinka 63mb o szerokości 4m, łączna powierzchnia: 264m²: • roboty pomiarowe+organizacja ruchu; • mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta równiarką oraz zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym; • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm; • ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 2cm; • skroplenie emulsją asfaltową: • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej masy mineralno - asfaltowej KR-1, grubości 4cm • zagospodarowanie gruntu z wykonanego koryta oraz wyrównanie poboczy. Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności: • wykonanie projektu organizacji ruchu dla odcinka drogi, uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome, • tyczenie geodezyjne drogi w terenie, • nadzór kierownika budowy w zakresie robót drogowych, • wykonanie regulacji i naprawy poboczy, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Część II „Przebudowa drogi gminnej nr 280806W, ulicy Klonowej w m. Gabryelin, gm. Prażmów” Zakres prac obejmuje: • mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni wraz ze skropleniem emulsją asfaltową • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej KR-1 przy średniej grubości 4 cm, • demontaż i montaż progu zwalniającego z kostki brukowej. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Klonowej, dz nr 141/27, w m. Gabryelin, gm. Prażmów, długość odcinka 256mb o zmiennej szerokości 4,10 – 4,20m, łączna powierzchnia remontowanego odcinka 1086m². Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności: • wykonanie projektu organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi, uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome, • nadzór kierownika budowy w zakresie robót drogowych, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, • odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Część III „Przebudowa drogi gminnej nr 280594W, ulicy Kolejowej w m. Jeziórku - Ustanówek, gm. Prażmów” Zakres prac obejmuje: • ścinanie poboczy, • wyrównanie i zagęszczenie poboczy destruktem asfaltowym/kruszywem, • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej KR-1 przy średniej grubości 5 cm, • odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Kolejowej, dz nr 211, w m. Jeziórko - Ustanówek, gm. Prażmów, długość odcinka 652mb o szerokości 4,5 m (od skrzyżowania z ulicą Główną do peronu kolejowego - zjazd z nawierzchni asfaltowej należy zakończyć krawężnikiem drogowym), łączna powierzchnia remontowanego odcinka 2934m². Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności: • wykonanie projektu organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi, uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome, • tyczenie geodezyjne drogi w terenie, • nadzór kierownika budowy w zakresie robót drogowych, • wykonanie regulacji i naprawy poboczy, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, • zjazd z nawierzchni asfaltowej zakończyć krawężnikiem drogowym, • odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Część IV „Przebudowa drogi gminnej nr 280508W, ulicy Szlacheckiej w m. Uwieliny - Kędzierówka, gm. Prażmów” Zakres prac obejmuje: • demontaż progów zwalniających, • ścinanie poboczy, • mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni wraz ze skropleniem emulsją asfaltową, • wyrównanie i zagęszczenie poboczy destruktem asfaltowym/kruszywem • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej KR-1 przy średniej grubości 4 cm, • odtworzenie progów zwalniających oraz oznakowania poziomego i pionowego. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Szlacheckiej, dz nr 84, 212/5, w m. Uwieliny i Kędzierówka, gm. Prażmów, długość odcinka 1530mb o zmiennej szerokości 4-5,10m (odcinek dł=1500m o szer. 4,30 – 5,10m, odcinek dł-30m o szer. 4m), łączna powierzchnia remontowanego odcinka 7684m². Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności: • wykonanie projektu organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi, uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome, • tyczenie geodezyjne drogi w terenie, • nadzór kierownika budowy w zakresie robót drogowych, • wykonanie regulacji i naprawy poboczy, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, • odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233140-2

45233200-1

45233220-7

45111300-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp tj. przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Prażmów. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji. Termin wykonania w 2018 r. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Szczegółowy opis robót budowlanych oraz warunków odbioru zawiera Specyfikacja techniczna Załącznik nr E do SIWZ. Zakres prac obejmuje: • wyrównanie ubytków w istniejącej jezdni; • mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni wraz ze skropleniem emulsją asfaltową; • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej KR-1 przy średniej grubości 4 cm, • demontaż i montaż progóq zwalniających z kostki brukowej. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Dworcowa, w m. Gabryelin, gm. Prażmów, długość odcinka 700mb o zmiennej szerokości 3,90 – 4,10m, łączna powierzchnia remontowanego odcinka 2800m².
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: CZĘŚCI I: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia, wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch, robót budowlanych polegających na przebudowie/ remoncie/ budowie drogi o wartości łącznej co najmniej 250 000,00 zł brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimalnie, dwóch robót budowlanych. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚCI II: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia, wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej, roboty budowlanej polegających na przebudowie/ remoncie/ budowie drogi o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚCI III: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia, wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch, robót budowlanych polegających na przebudowie/ remoncie/ budowie drogi o wartości co najmniej 180 000,00 zł brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimalnie, dwóch robót budowlanych. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚCI IV: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację niniejszego zamówienia, wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch, robót budowlanych polegających na przebudowie/ remoncie/ budowie drogi o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimalnie, dwóch robót budowlanych. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: CZĘŚCI I: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł. CZĘŚCI II: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000,00 zł. CZĘŚCI III: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 180 000,00 zł. CZĘŚCI IV: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: CZĘŚCI I: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali osobą w trakcie realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności: drogowej. Celem potwierdzenia wymaganego warunku Wykonawcy muszą złożyć: wykaz osób (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, (w załączeniu dokumenty potwierdzające uprawnienia) CZĘŚCI II: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali osobą w trakcie realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności: drogowej. Celem potwierdzenia wymaganego warunku Wykonawcy muszą złożyć: wykaz osób (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, (w załączeniu dokumenty potwierdzające uprawnienia) CZĘŚCI III: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali osobą w trakcie realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności: drogowej. Celem potwierdzenia wymaganego warunku Wykonawcy muszą złożyć: wykaz osób (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, (w załączeniu dokumenty potwierdzające uprawnienia) CZĘŚCI IV: Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali osobą w trakcie realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności: drogowej. Celem potwierdzenia wymaganego warunku Wykonawcy muszą złożyć: wykaz osób (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, (w załączeniu dokumenty potwierdzające uprawnienia) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia. Zamawiający dopuszcza, aby funkcję Kierownika Budowy w każdej z części pełniła ta sama osoba.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Rozporządzenia 2016/679: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Øadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Prażmów, ul. P. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów; Øinspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Prażmów jest Pan Rafał Marchlewski, kontakt: adres e-mail, iod@prazmow.pl; ØPani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa dróg gminnych”, nr. sprawy PSZ.271.1.4.2018, przetarg nieograniczony. ØPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; ØPani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Øobowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; Øw odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Øposiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Ønie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy; 2.Informacja o podmiocie wspólnym załącznik nr 5 do SIWZ- jeśli dotyczy 3. Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 4 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Kopię opłaconej polisy ubezpieczenia lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (z załączonego dokumentu musi wynikać, że została opłacona należna składka, jeżeli nie potwierdza tego polisa lub inny dokument należy dołączyć potwierdzenie jej opłacenia np. kopię przelewu zapłaty składki). 2.Wykaz zamówień zrealizowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy). 3. Informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp)- jeśli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
W Części I w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) W Części II w wysokości 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) W Części III w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) W Części IV w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena brutto

60,00

termin gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Strony dopuszczają - bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 - zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, określonego w dokumentach określonych w § 1 ust. 3, spowodowanego: 1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 3) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów. W przypadku wystąpienia którychkolwiek z ww. okoliczności Wykonawca sporządzi protokół konieczności, który po jego uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego oraz podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stanowić będzie podstawę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Przedmiotowy protokół zostanie załączony do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2.Zamawiający dopuszcza - bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 – zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, 2) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, i zostaną udokumentowane uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót. Za niesprzyjające warunki atmosferyczne uważa się trwające nieprzerwanie przez okres minimum 7 dni, silne wiatry, długotrwałe opady deszczu, śniegu, niskie temperatury, a także podtopienia, pożar oraz z działań sił natury, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, które determinują realizację robót w szczególności z powodu przestrzegania przepisów BHP, wymaganej technologii ich wykonania określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz nie jest możliwe przestawienie kolejności poszczególnych robót poprzez modyfikację dotychczasowego harmonogramu robót, 4) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 3.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 może ulec wydłużeniu, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. W tym przypadku może również ulec zmianie sposób rozliczenia Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7. 4. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie będą skutkowały zmianą Wynagrodzenia Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej: nr 280521W- ulica Południowa oraz nr 280558W - ulica Zielona w m. Wola Prażmowska, gm. Prażmów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie I: „Przebudowa drogi gminnej nr 280521W, ulica Południowa w m. Wola Prażmowska, gm. Prażmów” Zakres prac obejmuje: Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej 280521W, ul. Południowej, dz. nr 273/1 i 354, obręb 0026 Wola Prażmowska, jednostka ewidencyjna 141805_2 Prażmów. Długość odcinka 370mb o szerokości 5m, łączna powierzchnia: 1850m²: • roboty pomiarowe+organizacja ruchu; • mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta równiarką oraz zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym; • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm; • ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 2cm; • skroplenie emulsją asfaltową: • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej masy mineralno - asfaltowej KR-1, grubości 5cm • zagospodarowanie gruntu z wykonanego koryta oraz wyrównanie poboczy. Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności: • wykonanie projektu organizacji ruchu dla odcinka drogi, uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome, • tyczenie geodezyjne drogi w terenie, • nadzór kierownika budowy w zakresie robót drogowych, • wykonanie regulacji i naprawy poboczy, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Zadanie II: „Przebudowa drogi gminnej nr 280558W, ulica Zielona w m. Wola Prażmowska, gm. Prażmów” Zakres prac obejmuje: Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej 280558W, ul. Zielonej, dz. nr 315/4, obręb 0026 Wola Prażmowska, jednostka ewidencyjna 141805_2 Prażmów. Długość odcinka 63mb o szerokości 4m, łączna powierzchnia: 264m²: • roboty pomiarowe+organizacja ruchu; • mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta równiarką oraz zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym; • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm; • ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 2cm; • skroplenie emulsją asfaltową: • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej masy mineralno - asfaltowej KR-1, grubości 4cm • zagospodarowanie gruntu z wykonanego koryta oraz wyrównanie poboczy. Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności: • wykonanie projektu organizacji ruchu dla odcinka drogi, uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome, • tyczenie geodezyjne drogi w terenie, • nadzór kierownika budowy w zakresie robót drogowych, • wykonanie regulacji i naprawy poboczy, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45100000-8, 45233120-6, 45233200-1, 45233220-7, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 280806W, ulicy Klonowej w m. Gabryelin, gm. Prażmów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje: • mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni wraz ze skropleniem emulsją asfaltową • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej KR-1 przy średniej grubości 4 cm, • demontaż i montaż progu zwalniającego z kostki brukowej. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Klonowej, dz nr 141/27, w m. Gabryelin, gm. Prażmów, długość odcinka 256mb o zmiennej szerokości 4,10 – 4,20m, łączna powierzchnia remontowanego odcinka 1086m². Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności: • wykonanie projektu organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi, uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome, • nadzór kierownika budowy w zakresie robót drogowych, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, • odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45100000-8, 45233120-6, 45233200-1, 45233220-7, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

3

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 280594W, ulicy Kolejowej w m. Jeziórku - Ustanówek, gm. Prażmów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje: • ścinanie poboczy, • wyrównanie i zagęszczenie poboczy destruktem asfaltowym/kruszywem, • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej KR-1 przy średniej grubości 5 cm, • odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Kolejowej, dz nr 211, w m. Jeziórko - Ustanówek, gm. Prażmów, długość odcinka 652mb o szerokości 4,5 m (od skrzyżowania z ulicą Główną do peronu kolejowego - zjazd z nawierzchni asfaltowej należy zakończyć krawężnikiem drogowym), łączna powierzchnia remontowanego odcinka 2934m². Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności: • wykonanie projektu organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi, uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome, • tyczenie geodezyjne drogi w terenie, • nadzór kierownika budowy w zakresie robót drogowych, • wykonanie regulacji i naprawy poboczy, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, • zjazd z nawierzchni asfaltowej zakończyć krawężnikiem drogowym, • odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45100000-8, 45233120-6, 45233200-1, 45233220-7, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

4

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 280508W, ulicy Szlacheckiej w m. Uwieliny - Kędzierówka, gm. Prażmów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje: • demontaż progów zwalniających, • ścinanie poboczy, • mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni wraz ze skropleniem emulsją asfaltową, • wyrównanie i zagęszczenie poboczy destruktem asfaltowym/kruszywem • wykonanie jednorazowej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej KR-1 przy średniej grubości 4 cm, • odtworzenie progów zwalniających oraz oznakowania poziomego i pionowego. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Szlacheckiej, dz nr 84, 212/5, w m. Uwieliny i Kędzierówka, gm. Prażmów, długość odcinka 1530mb o zmiennej szerokości 4-5,10m (odcinek dł=1500m o szer. 4,30 – 5,10m, odcinek dł-30m o szer. 4m), łączna powierzchnia remontowanego odcinka 7684m². Przebudowa drogi gminnej obejmuje w szczególności: • wykonanie projektu organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi, uwzględniający oznakowanie pionowe i poziome, • tyczenie geodezyjne drogi w terenie, • nadzór kierownika budowy w zakresie robót drogowych, • wykonanie regulacji i naprawy poboczy, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, • odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45100000-8, 45233120-6, 45233200-1, 45233220-7, 45111300-1, 45111300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

termin gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki

  Ogłoszenie nr 582338.docx 29,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ_DROGI.doc 323 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik A do SIWZ.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik B do SIWZ.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik C do SIWZ.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik D do SIWZ.doc 51,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik E do SIWZ.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik do SIWZ nr 1 -9.doc 261,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do SIWZ.doc 150,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się