Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ogłoszenie nr 500027987-N-2017 z dnia 13-09-2017 r. Budowa Dróg OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  
Przedmiot zamówienia
Budowa Dróg  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji do
2017-10-17  
Numer zgłoszenia
500027987-N-2017  

Ogłoszenie nr 500027987-N-2017 z dnia 13-09-2017 r.

Urząd Gminy Prażmów: Budowa Dróg

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578671-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Prażmów, Krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1, 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.
Adres strony internetowej (url): www.prazmow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa Dróg

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PSZ.271.1.5.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa dróg” Zakres robót obejmuje remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Prażmów: Zadanie I: „Przebudowa drogi gminnej nr 280543W, ulicy Leśnej w m. Nowy Prażmów, gm. Prażmów”. Zakres robót: • mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta równiarką oraz zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym; • regulacja i odkrzaczanie rowów, • wykonanie rozściełaczem warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego grubości 15 cm z zagęszczeniu z mieszanki o granulacji 4 - 31,5 mm; • zagęszczenie wykonanej warstwy walcem wibracyjnym; • zagospodarowanie gruntu z wykonanego koryta na wyrównanie poboczy. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Leśnej, msc. Nowy Prażmów, długość odcinka 1900mb o zmiennej szerokości 4-6m (odcinek dł=500m o szer. 6m, odcinek dł-100 o szer. 5m, odcinek dł-600 o szer. 4m, odcinek dł-300 o szer. 4,0m, odcinek dł-900 o szer. 4,5m, ), łączna powierzchnia remontowanego odcinka: 9980m². Przyjmuje się wykonanie nawierzchni o średniej grubość 15 cm z kruszywa 4 – 31,5mm. Zadanie II: „Przebudowa drogi gminnej nr 280525W, ulicy Działkowej w m. Wola Prażmowska, gm. Prażmów”. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Działkowej, msc. Wola Prażmowska, długość odcinka 1450mb o zmiennej szerokości 4-5m (odcinek dł=200m o szer. 5m, odcinek dł-500 o szer. 4,5m, odcinek dł-400 o szer. 4,0m, odcinek dł-350 o szer. 5,0m), łączna powierzchnia remontowanego odcinka: 6600m². Przyjmuje się wykonanie nawierzchni o średniej grubość 15 cm z kruszywa 4 – 31,5mm. Zakres robót: • roboty pomiarowe; • mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta równiarką oraz zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym; • regulacja i odkrzaczanie rowów; • wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego (układana rozściełaczem) grubości 15 cm z zagęszczeniu z mieszanki o granulacji 4 - 31,5 mm; • zagęszczenie wykonanej warstwy walcem wibracyjnym; • zagospodarowanie gruntu z wykonanego koryta oraz wyrównanie poboczy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:45100000-8

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233200-1, 45233220-7, 45111300-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa Dróg

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy. W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta (brak ofert). Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie jest zasadne i konieczne.

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się