Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - „Zimowe utrzymanie w sezonie zimowym dróg położonych na terenie Gminy Prażmów”.  
Przedmiot zamówienia
„Zimowe utrzymanie w sezonie zimowym dróg położonych na terenie Gminy Prażmów”.  
Rodzaj ogłoszenia
Uproszczone ogłoszenie - DSZ  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-10-04  
Data publikacji do
2017-10-14  
Termin składania ofert
2017-10-13 15:00  

Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy  Prażmów nr 8/2016 z dnia 01.02.2016 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej , którego wartość przekracza 60000,00 zł netto, a nie przekracza 30 000 euro netto oraz mając na uwadze §5 tego regulaminu, uprzejmie informuję, że Wójt Gminy Prażmów zaprasza do składania ofert w zakresie „Zimowe utrzymanie w sezonie zimowym dróg położonych na terenie Gminy Prażmów”.

  

I.       Zamawiający: Gmina Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów

II.    Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów, w szczególności odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi poprzez posypywanie 119,65km dróg położonych na terenie gminy Prażmów 20% mieszanką piasku i soli oraz usuwanie z nich śniegu, błota pośniegowego i likwidację zasp śniegowych. W rozbiciu na kategorie dróg należy uwzględnić 74,49km dróg asfaltowych i 45,16km dróg gruntowych,

  1. Pospółka piaskowa musi być materiałem czystym , bez domieszek , stosowanym
    w drogownictwie. Sól drogowa z atestem , materiał drogowy stosowany
    w drogownictwie,
  2. Prace będą wykonywane po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną w formie ustnej za pomocą środków łączności , elektronicznej email, na piśmie lub przesłane faxem.
  3. Szczegółowe zestawienie lokalizacji wykaz miejscowości i ulic stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

III.   Termin realizacji zamówienia:

       Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 02.11.2017r do dnia 30.04.2019r. 

IV.Kryteria oceny oferty:

 

1)      Cena - 80% ,

2)      Czas reakcji  - 20%

V. Miejsce, termin oraz forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 należy złożyć w terminie do dnia 13.10.2017r.  do godz. 1500 w formie:

1)      pisemnej, osobiście w kancelarii urzędu

2)      listownie na adres: Urząd Gminy Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów

3)      faksem na numer:  (22) 727-01-77 wew. 13

4)      w wersji elektronicznej na adres e-mail:  kancelaria@prazmow.pl

5)      otwarcie ofert nastąpi w dniu  16 października 2017r. o godz. 1230  pokój nr 5 (parter).

 

VI. Wymagania dotyczące składanej oferty:

 

1)      Oferta musi być sporządzona w języku polskim,

2)      Oferta musi być podpisana przez właściciela firmy lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy,

3)      Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena  brutto za wykonanie usługi powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia,

 

 

4)      Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie. Powinny być wykazane w stosunku do wykazu (załącznik nr 1) prac w poszczególnych miejscowościach oraz wartość ogólna całego przedmiotu zamówienia,

5)      Oferta powinna zawierać: nazwę oferenta (wykonawcy), NIP, REGON, przedmiot wykonania, oferowaną cenę jednostkową netto i brutto, termin wykonania zamówienia,

6)      Oferta powinna zawierać wszystkie poniesione koszty związane z obsługą geodezyjną i inne,

7)      Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę i wykaże doświadczenie podpisana zostanie umowa.

 

            VII. Udzielanie wyjaśnień:                                                                                                                                                    Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zamówienia jest

Sławomir Szymaniak – inspektor ds. Gosp. Gruntami tel. (22 )  727 01 77 wew. 23.

 

Załączniki

  „Zimowe utrzymani...mów”..pdf 334,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykaz dróg - odśn...anie 2017.pdf 636,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór oferty.docx 15,09 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się