Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ogłoszenie nr 599171-N-2017 z dnia 2017-10-09 r.-Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
27.000,00 PLN  
Ogłaszający
Urząd Gminy Prażmów  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-10-09  
Data publikacji do
2017-10-26  
Termin składania ofert
2017-10-26 12:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 599171-N-2017  

Ogłoszenie nr 599171-N-2017 z dnia 2017-10-09 r.

 

Urząd Gminy Prażmów: Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Prażmów, krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1 , 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.

Adres strony internetowej (URL): www.prazmow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.bip.prazmow.pl

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.prazmow.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w siedzibie Zamawiającego

Adres:

ul. Czołchańskiego 1 w Prażmowie w kancelarii urzędu

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach

Numer referencyjny: PSZ.271.1.8.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach”.: Budynek istniejący. Wysokość istniejącego budynku 2 kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia i bez poddasza. Budynek wzniesiony w drugiej połowie XX w. wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z płaskim stropodachem. Obiekt po remoncie i termomodernizacji znajduje się w dobrym stanie technicznym. Budynek na parterze mieści przychodnię zdrowia dla dzieci z wejściem od strony ulicy. Na piętrze znajdują się 2 mieszkania personelu przychodni z odrębnym wejściem i klatką schodową od strony działki. Budynek projektowany. Zaprojektowano rozbudowę istniejącej na parterze przychodni od strony działki w kierunku południowo-wschodnim. Wysokość projektowanego budynku 1 kondygnacja nadziemna bez podpiwniczenia i bez poddasza. Projektowany budynek przylega do istniejącego budynku i jest powiązany z nim funkcjonalnie wspólną rejestracją, kotłownią i przejściem. Obiekt przeznaczony jest na przychodnię zdrowia dla osób dorosłych z odrębnym wejściem od strony działki. Budynek mieści gabinet zabiegowy, 2 gabinety lekarskie internistyczne, pokój socjalny personelu, sanitariat personelu, sanitariat niepełnosprawnego i pacjentów, szatnię, pomieszczenia gospodarcze, kotłownię. W projekcie powiększono okna podawcze rejestracji, wykonano przejście z korytarzem łączące oba budynki, przebudowano kotłownię. Należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego przedsionka kotłowni i murowanego komina. Wymiary zewnętrzne budynku projektowanego w rzucie 22,21 m x 10,51 m. Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem głównym do szczytu dachu 4,1 m. Wysokość użytkowa pomieszczeń na pobyt osób 3 m. Wysokość użytkowa pomieszczeń zaplecza sanitarnego i gospodarczego 2,7 m. Dach płaski o małych spadkach połaci dachowych 3°. Gabaryty i forma architektoniczna budynku wynikają z jego przeznaczenia funkcjonalnego i nawiązują do budynku istniejącego. Architektura projektowanego budynku o prostej i oszczędnej formie. Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana. Budynek projektowany: Powierzchnia zabudowy 196,00 m2 Pow. całkowita 196,00 m2 Pow. użytkowa 105,30 m2 Pow. komunikacji 49,40 m2 Pow. techniczna 6,40 m2 Pow. netto 156,10 m2 Kubatura brutto 750,00 m3 Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie terenu. Obiekt objęty opracowaniem usytuowany jest w m. Uwieliny na dz. nr 22/4, 22/5. Teren inwestycji położony jest przy ul. Głównej - droga powiatowa. Na teren działki 22/4 prowadzi istniejący wjazd z drogi powiatowej od strony północnej. Na teren działki 22/5 prowadzi istniejący wjazd z drogi lokalnej od strony południowo-wschodniej. Działki są ogrodzone, częściowo zadrzewione i posiadają częściowo utwardzoną powierzchnię. Teren znajduje się na niewielkim wzniesieniu ze spadkiem w kierunku północnym. Działki są częściowo zabudowane. Istniejącą zabudowę stanowią: – budynek usługowo-mieszkalny z przychodnią na parterze i 2 lokalami mieszkalnymi na piętrze objęty opracowaniem – -budynek usługowo-mieszkalny – - 3 budynki gospodarcze Istniejące uzbrojenie terenu. Na istniejące uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne: - przyłącze wodociągowe - przyłącze energetyczne - kanalizacja sanitarna odprowadzenia ścieków do szamb zlokalizowanych na działkach - instalacja gazu opałowego zasilana ze zbiorników usytuowanych na działkach Projektowane zagospodarowanie terenu. Opracowaniem objęto istniejący budynek usługowo-mieszkalny z ośrodkiem zdrowia na parterze i dwoma lokalami mieszkalnymi na piętrze. Zaprojektowano rozbudowę istniejącej na parterze przychodni od strony działki w kierunku południowo-wschodnim. Projektowany budynek przylega do istniejącego budynku i jest powiązany z nim funkcjonalnie. Budynek istniejący na parterze mieści przychodnię dla dzieci z wejściem od strony ulicy. Projektowany obiekt przeznaczony jest na przychodnię zdrowia dla osób dorosłych z odrębnym wejściem od strony działki. Istniejące budynki gospodarcze, przedsionek wejścia do kotłowni i murowany komin przylegający do budynku oraz murowane ogrodzenie między działkami przeznaczone są do rozbiórki. Istniejące nieczynne studnie przeznaczone są do likwidacji. Projekt przewiduje także likwidację istniejących dwu szamb na ścieki sanitarne usytuowanych zbyt blisko projektowanego budynku i wykonanie nowych, 2 zbiorniki o pojemności do 10 m3 każdy. Nowe szamba i plac gospodarczy na śmietnik usytuowano w południowej części działki w pobliżu wjazdu. Istniejące wjazdy na teren inwestycji pozostawiono bez zmian. W projekcie powiększono na działce plac postojowy dla samochodów osobowych do 8 miejsc dla użytkowników lokali usługowych i mieszkalnych oraz przewidziano 1 miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej przy wejściu do przychodni. Drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją przeznaczone są do wycięcia – sztuk 6. Projektowane jest utwardzenie terenu w formie opaski wokół budynku, dojść z poszerzeniem przed wejściami, dojazdów, miejsc postojowych i placów gospodarczych. Nawierzchnię projektowanego utwardzenia przewiduje się wykonać z kostki betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm ograniczoną betonowym obrzeżem ze spadkiem od budynku na tereny zieleni. Nawierzchnię zatoki na miejsca postojowe należy wykonać z płyt betonowych prefabrykowanych ażurowych. Gromadzenie odpadów stałych przewidziano w śmietniku kontenerowym z zapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko przez wyspecjalizowaną firmę na dotychczasowych zasadach. Od strony północno-zachodniej należy wymienić istniejące zniszczone ogrodzenie na nowe stalowe ażurowe na odcinku zaznaczonym na planie literami AFE. Projektowane uzbrojenie terenu. Na projektowane uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne: - WLZ wody z istniej. Przyłącza – fragment do przełożenia kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do projektowanych na terenie działki szczelnych bezodpływowych 2 zbiorników typu szambo o pojemności do 10 m3 każdy. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania określony został w dokumentacji projektowej budowlanej która stanowi załącznik do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.

 

II.5) Główny kod CPV: 45215100-8

Dodatkowe kody CPV:

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca co najmniej 2 robót które polegały na:  budowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku, gdzie zakres dotyczył inwestycji o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100,00 m2 ,  robotach budowlanych dotyczących budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania),. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej: 1) Kierownik Budowy - specjalista w zakresie branży ogólnobudowlanej posiadający: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej objętymi niniejszym zamówieniem. 2) Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej objętymi niniejszym zamówieniem. 3) Kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej objętymi niniejszym zamówieniem. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz.394) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a)kopię opłaconej polisy ubezpieczenia lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (z załączonego dokumentu musi wynikać, że została opłacona należna składka, jeżeli nie potwierdza tego polisa lub inny dokument należy dołączyć potwierdzenie jej opłacenia np. kopię przelewu zapłaty składki). b)wykaz zamówień zrealizowanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; Dowodami, o których mowa powyżej są: •referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, •inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Gmina Prażmów jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa niniejszym podpunkcie.. c)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; 2.Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy). 2. Informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp)- jeśli dotyczy. 4. Informacja o podmiocie wspólnym - jeśli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert: w wysokości 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych)

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria          Znaczenie

cena brutto      60,00

termin gwarancji         40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Strony dopuszczają - bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 - zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, określonego w dokumentach określonych w § 1 ust. 3, spowodowanego: 1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 3) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentach określonych w § 1 ust. 3 w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów. W przypadku wystąpienia którychkolwiek z ww. okoliczności Wykonawca sporządzi protokół konieczności, który po jego uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego oraz podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stanowić będzie podstawę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Przedmiotowy protokół zostanie załączony do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2.Zamawiający dopuszcza - bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 – zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, 2) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 3) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 4) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 3.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 może ulec wydłużeniu, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. W tym przypadku może również ulec zmianie sposób rozliczenia Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-26, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Załączniki

  2. PRZEDMIARY OŚRO... UWIELINY.zip 542,81 KB (zip) szczegóły pobierz
  SIWZ.doc 283 KB (doc) szczegóły pobierz
  załacznik nr 8 do SIWZ.doc 148,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik do SIWZ nr 1 -9.doc 168,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 3 do umowy.xls 22,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  3. SPECYFIKACJE O... UWIELINY.zip 1,35 MB (zip) szczegóły pobierz
  1. PROJEKT BW OŚR... UWIELINY.zip 17,58 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienia do SIWZ nr 1.pdf 327,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o wyb...wielinach.pdf 492,16 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się