Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Budowa dróg"  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji do
2017-10-31  

 

Ogłoszenie nr 500040597-N-2017 z dnia 09-10-2017 r.

Urząd Gminy Prażmów: "Budowa dróg”

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 587854-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Prażmów, Krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1, 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.

Adres strony internetowej (url): www.prazmow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa dróg”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PSZ.271.1.6.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie I: „Przebudowa drogi gminnej nr 280543W, ulicy Leśnej w m. Nowy Prażmów, gm. Prażmów”. Zakres robót: •mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta równiarką oraz zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym; •regulacja i odkrzaczanie rowów, •wykonanie rozściełaczem warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego grubości 15 cm z zagęszczeniu z mieszanki o granulacji 4 - 31,5 mm; •zagęszczenie wykonanej warstwy walcem wibracyjnym; •zagospodarowanie gruntu z wykonanego koryta na wyrównanie poboczy. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Leśnej, msc. Nowy Prażmów, długość odcinka 1900mb o zmiennej szerokości 4-6m (odcinek dł=500m o szer. 6m, odcinek dł-100 o szer. 5m, odcinek dł-600 o szer. 4m, odcinek dł-300 o szer. 4,0m, odcinek dł-900 o szer. 4,5m, ), łączna powierzchnia remontowanego odcinka: 9980m². Przyjmuje się wykonanie nawierzchni o średniej grubość 15 cm z kruszywa 4 – 31,5mm. Zadanie II: „Przebudowa drogi gminnej nr 280525W, ulicy Działkowej w m. Wola Prażmowska, gm. Prażmów”. Obszar objęty robotami: pas drogi gminnej ul. Działkowej, msc. Wola Prażmowska, długość odcinka 1450mb o zmiennej szerokości 4-5m (odcinek dł=200m o szer. 5m, odcinek dł-500 o szer. 4,5m, odcinek dł-400 o szer. 4,0m, odcinek dł-350 o szer. 5,0m), łączna powierzchnia remontowanego odcinka: 6600m². Przyjmuje się wykonanie nawierzchni o średniej grubość 15 cm z kruszywa 4 – 31,5mm. Zakres robót: •roboty pomiarowe; •mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem dna koryta równiarką oraz zagęszczeniem podłoża walcem wibracyjnym; •regulacja i odkrzaczanie rowów; •wykonanie warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego (układana rozściełaczem) grubości 15 cm z zagęszczeniu z mieszanki o granulacji 4 - 31,5 mm; •zagęszczenie wykonanej warstwy walcem wibracyjnym; •zagospodarowanie gruntu z wykonanego koryta oraz wyrównanie poboczy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233140-2, 45233200-1, 45233220-7, 45111300-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: "Budowa dróg”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 502751.00

Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: SOUTH STREAM S.A.

Email wykonawcy: tm@sssa.pl, km@sssa.pl

Adres pocztowy: ul. Piaseczyńska 16

Kod pocztowy: 05-555

Miejscowość: Kotorydz

Kraj/woj.: mazowieckie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 551126.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem 551126.10

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1177983,30

Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się