Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ogłoszenie nr 500059318-N-2017 z dnia 15-11-2017 r. O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  
Przedmiot zamówienia
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Urząd Gminy Prażmów  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-11-15  
Data publikacji do
2017-12-15  
Numer zgłoszenia
500059318-N-2017  

Ogłoszenie nr 500059318-N-2017 z dnia 15-11-2017 r.

Urząd Gminy Prażmów: Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 599171-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Prażmów, Krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1, 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.
Adres strony internetowej (url): www.prazmow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PSZ.271.1.8.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Uwielinach”.: Budynek istniejący. Wysokość istniejącego budynku 2 kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia i bez poddasza. Budynek wzniesiony w drugiej połowie XX w. wykonany w technologii murowanej tradycyjnej z płaskim stropodachem. Obiekt po remoncie i termomodernizacji znajduje się w dobrym stanie technicznym. Budynek na parterze mieści przychodnię zdrowia dla dzieci z wejściem od strony ulicy. Na piętrze znajdują się 2 mieszkania personelu przychodni z odrębnym wejściem i klatką schodową od strony działki. Budynek projektowany. Zaprojektowano rozbudowę istniejącej na parterze przychodni od strony działki w kierunku południowo-wschodnim. Wysokość projektowanego budynku 1 kondygnacja nadziemna bez podpiwniczenia i bez poddasza. Projektowany budynek przylega do istniejącego budynku i jest powiązany z nim funkcjonalnie wspólną rejestracją, kotłownią i przejściem. Obiekt przeznaczony jest na przychodnię zdrowia dla osób dorosłych z odrębnym wejściem od strony działki. Budynek mieści gabinet zabiegowy, 2 gabinety lekarskie internistyczne, pokój socjalny personelu, sanitariat personelu, sanitariat niepełnosprawnego i pacjentów, szatnię, pomieszczenia gospodarcze, kotłownię. W projekcie powiększono okna podawcze rejestracji, wykonano przejście z korytarzem łączące oba budynki, przebudowano kotłownię. Należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego przedsionka kotłowni i murowanego komina. Wymiary zewnętrzne budynku projektowanego w rzucie 22,21 m x 10,51 m. Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem głównym do szczytu dachu 4,1 m. Wysokość użytkowa pomieszczeń na pobyt osób 3 m. Wysokość użytkowa pomieszczeń zaplecza sanitarnego i gospodarczego 2,7 m. Dach płaski o małych spadkach połaci dachowych 3°. Gabaryty i forma architektoniczna budynku wynikają z jego przeznaczenia funkcjonalnego i nawiązują do budynku istniejącego. Architektura projektowanego budynku o prostej i oszczędnej formie. Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana. Budynek projektowany: Powierzchnia zabudowy 196,00 m2 Pow. całkowita 196,00 m2 Pow. użytkowa 105,30 m2 Pow. komunikacji 49,40 m2 Pow. techniczna 6,40 m2 Pow. netto 156,10 m2 Kubatura brutto 750,00 m3 Lokalizacja i istniejące zagospodarowanie terenu. Obiekt objęty opracowaniem usytuowany jest w m. Uwieliny na dz. nr 22/4, 22/5. Teren inwestycji położony jest przy ul. Głównej - droga powiatowa. Na teren działki 22/4 prowadzi istniejący wjazd z drogi powiatowej od strony północnej. Na teren działki 22/5 prowadzi istniejący wjazd z drogi lokalnej od strony południowo-wschodniej. Działki są ogrodzone, częściowo zadrzewione i posiadają częściowo utwardzoną powierzchnię. Teren znajduje się na niewielkim wzniesieniu ze spadkiem w kierunku północnym. Działki są częściowo zabudowane. Istniejącą zabudowę stanowią: – budynek usługowo-mieszkalny z przychodnią na parterze i 2 lokalami mieszkalnymi na piętrze objęty opracowaniem – -budynek usługowo-mieszkalny – - 3 budynki gospodarcze Istniejące uzbrojenie terenu. Na istniejące uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne: - przyłącze wodociągowe - przyłącze energetyczne - kanalizacja sanitarna odprowadzenia ścieków do szamb zlokalizowanych na działkach - instalacja gazu opałowego zasilana ze zbiorników usytuowanych na działkach Projektowane zagospodarowanie terenu. Opracowaniem objęto istniejący budynek usługowo-mieszkalny z ośrodkiem zdrowia na parterze i dwoma lokalami mieszkalnymi na piętrze. Zaprojektowano rozbudowę istniejącej na parterze przychodni od strony działki w kierunku południowo-wschodnim. Projektowany budynek przylega do istniejącego budynku i jest powiązany z nim funkcjonalnie. Budynek istniejący na parterze mieści przychodnię dla dzieci z wejściem od strony ulicy. Projektowany obiekt przeznaczony jest na przychodnię zdrowia dla osób dorosłych z odrębnym wejściem od strony działki. Istniejące budynki gospodarcze, przedsionek wejścia do kotłowni i murowany komin przylegający do budynku oraz murowane ogrodzenie między działkami przeznaczone są do rozbiórki. Istniejące nieczynne studnie przeznaczone są do likwidacji. Projekt przewiduje także likwidację istniejących dwu szamb na ścieki sanitarne usytuowanych zbyt blisko projektowanego budynku i wykonanie nowych, 2 zbiorniki o pojemności do 10 m3 każdy. Nowe szamba i plac gospodarczy na śmietnik usytuowano w południowej części działki w pobliżu wjazdu. Istniejące wjazdy na teren inwestycji pozostawiono bez zmian. W projekcie powiększono na działce plac postojowy dla samochodów osobowych do 8 miejsc dla użytkowników lokali usługowych i mieszkalnych oraz przewidziano 1 miejsce postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej przy wejściu do przychodni. Drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją przeznaczone są do wycięcia – sztuk 6. Projektowane jest utwardzenie terenu w formie opaski wokół budynku, dojść z poszerzeniem przed wejściami, dojazdów, miejsc postojowych i placów gospodarczych. Nawierzchnię projektowanego utwardzenia przewiduje się wykonać z kostki betonowej prefabrykowanej grub. 8 cm ograniczoną betonowym obrzeżem ze spadkiem od budynku na tereny zieleni. Nawierzchnię zatoki na miejsca postojowe należy wykonać z płyt betonowych prefabrykowanych ażurowych. Gromadzenie odpadów stałych przewidziano w śmietniku kontenerowym z zapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko przez wyspecjalizowaną firmę na dotychczasowych zasadach. Od strony północno-zachodniej należy wymienić istniejące zniszczone ogrodzenie na nowe stalowe ażurowe na odcinku zaznaczonym na planie literami AFE. Projektowane uzbrojenie terenu. Na projektowane uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne: - WLZ wody z istniej. Przyłącza – fragment do przełożenia kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do projektowanych na terenie działki szczelnych bezodpływowych 2 zbiorników typu szambo o pojemności do 10 m3 każdy. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania określony został w dokumentacji projektowej budowlanej która stanowi załącznik do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:45215100-8

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT925975.15
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: SKADAR Arkadiusz Skawiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Mokra 2
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1045466.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1045466.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1355221.58
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się