Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Ogłoszenie nr 500059780-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.  
Przedmiot zamówienia
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Urząd Gminy Prażmów  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
piaseczyński  
Ulica
ul. Piotra Czołchańskiego  
Numer budynku
1  
Data publikacji od
2017-11-16  
Data publikacji do
2017-12-17  
Numer zgłoszenia
500059780-N-2017  

Ogłoszenie nr 500059780-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.

Urząd Gminy Prażmów: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 597984-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Prażmów, Krajowy numer identyfikacyjny 54443890901, ul. ul. Piotra Czołchańskiego  1, 05505   Prażmów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 270 177, e-mail zamowienia.prazmow@jst.pl, faks 227 270 522.
Adres strony internetowej (url): www.prazmow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PSZ.271.1.7.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Prażmowie”.: Charakterystyka projektowanego obiektu. Wysokość projektowanego budynku 3 kondygnacje /2 kondygnacje + poddasze użytkowe/ bez podpiwniczenia. Budynek na parterze mieści przedszkole z 2 salami dla 24+25=49 dzieci, sanitariaty dzieci, sanitariat niepełnosprawnego, magazyny sprzętu przedszkolnego, pomieszczenie gospodarcze, szatnie dla przedszkola, jadalnię, sanitariat dostępny z placu zabaw. Sale na parterze posiadają bezpośrednie wyjścia na plac zabaw przy budynku. Na 1 piętrze zaprojektowano przedszkole z 3 salami dla 21+24+25=70 dzieci, sanitariaty dzieci, sanitariat niepełnosprawnego, magazyny sprzętu przedszkolnego, pomieszczenie gospodarcze, pokój socjalny personelu z sanitariatem. Na poddaszu usytuowano 2 sale do zajęć ruchowych dla 11+13=24 dzieci, sanitariaty dzieci, sanitariat niepełnosprawnego, magazyny sprzętu przedszkolnego, pomieszczenie gospodarcze. Wszystkie kondygnacje budynku komunikują w pionie 2 wewnętrzne wydzielone klatki schodowe. Budynek wyposażono w windę dla osób niepełnosprawnych. Projektowany budynek przylega do istniejącego budynku szkoły podstawowej i jest powiązany z nim funkcjonalnie wspólną klatką schodową z przejściami na każdej kondygnacji. Budynek jest również powiązany funkcjonalnie parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem gimnazjum. Wymiary zewnętrzne budynku projektowanego w rzucie 28,8 m x 17,41 m. Szerokość elewacji frontowej 17,41 m. Wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem głównym do szczytu dachu 13,48 m. Wysokość użytkowa budynku od poziomu terenu przed wejściem głównym do termoizolacji nad najwyższym stropem 10,85. Dach dwuspadowy symetryczny mansardowy o nachyleniach połaci dachowych 20° i 60° z lukarnami. Obiekt przeznaczony jest do jednoczesnego użytkowania przez ok. 145 dzieci i uczniów i ok. 15 osób personelu. Architektura projektowanego budynku o prostej i tradycyjnej formie. Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana. Budowa nowego obiektu wymaga rozbiórki budynku zejścia do szatni w piwnicy szkoły i przebudowy części dachu budynku istniejącego. Dane liczbowe budynku Powierzchnia zabudowy 506,00 m2 Pow. całkowita 1 466,00 m2 Pow. użytkowa 890,90 m2 Pow. komunikacji 332,80 m2 Pow. netto 1 223,70 m2 Kubatura brutto 5 870,00 m3 Zagospodarowanie terenu Obiekt objęty opracowaniem usytuowany jest w m. Prażmów, dz. nr 50 i część dz. nr 49 na terenie szkoły. Teren inwestycji położony jest przy drodze wojewódzkiej nr 722. Na teren działki prowadzi istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej. Teren działki jest ogrodzony i częściowo zadrzewiony. Powierzchnia terenu jest płaska częściowo utwardzona. Działka jest częściowo zabudowana. Istniejącą zabudowę działki stanowią: - budynek szkoły podstawowej - budynek gimnazjum - sala gimnastyczna z łącznikami - budynek gospodarczy - budynek wejścia do szatni w piwnicy szkoły podstawowej - budynek posterunku policji Budynek szkoły podstawowej, gimnazjum i sala gimnastyczna usytuowane są w centralnej części terenu inwestycji. Część wschodnią terenu zajmują boiska sportowe. Przy drodze dojazdowej usytuowane są miejsca postojowe dla samochodów osobowych / 35 mp w tym 2 mp dla niepełnosprawnych /. Istniejące uzbrojenie terenu. Na istniejące uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne: przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa Projektowane zagospodarowanie terenu. Projekt przewiduje budowę budynku przedszkola przylegającego do zachodniej ściany szczytowej szkoły. Istniejący budynek wejścia do szatni w piwnicy szkoły podstawowej przeznaczony jest do rozbiórki. Od strony północnej wzdłuż dłuższego boku budynku od strony wejść zaprojektowano drogę pożarową o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej grub. 8 cm. Projektowane jest utwardzenie terenu w formie opaski wokół budynku z poszerzeniem przed wejściami i dojście do placu zabaw. Nawierzchnię projektowanego utwardzenia przewiduje się wykonać z kostki betonowej prefabrykowanej grub. 6 cm ograniczoną betonowym obrzeżem ze spadkiem od budynku. Przed budynkiem od strony zachodniej i południowej usytuowano plac zabaw dla dzieci wydzielony ażurowym ogrodzeniem z furtką. Gromadzenie odpadów stałych przewidziano w śmietniku kontenerowym z zapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko przez wyspecjalizowaną firmę na dotychczasowych zasadach. Projektowane uzbrojenie terenu. Na projektowane uzbrojenie terenu składają się przyłącza i sieci zewnętrzne: - WLZ energetyczna z istniej. przyłącza - WLZ wody z istniej. przyłącza - kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci - kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci - sieć preizolowana c.o. + c.t. z istniejącej kotłowni do projektowanego budynku Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania określony został w dokumentacji projektowej budowlanej która stanowi załącznik do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:45214200-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT4097729.32
Waluta złoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ARBUD Sp. z o.o. SP. komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Staroopatowska 24 lok. 52
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4316789.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4316789.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6300075.36
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się