2018-08-30

Informacje ogólne

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wpis do wykazu dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Wykaz dziennych opiekunów

 

Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1

 

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 

1.  założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny (informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

 

2.  założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl

 

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

 

- decyzja Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych;

 

- decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych.

 

Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w Rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014r. poz. 925)

 

Opłaty:

 

Opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonuje się na konto Urzędu Gminy Prażmów  80 8008 1018 2003 0030 4775 0001 w wysokości  350 zł.

 

Dokonanie zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz w wykazie dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających.

 

Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-2

 

 

Wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz z wykazu dziennych opiekunów i podmiotów ich zatrudniających.

 

Wniosek o dokonanie wykreślenia wpisu z  rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-3

Załączniki

  WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW .doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  REJESTR ŻŁOBKÓW ...ECIĘCYCH.doc 37,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się