Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
UCHWAŁA Nr Wa.219.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Prażmów
19.05.2020 więcej
Zarządzenie Nr 47.2020 Wójta Gminy Prażmów z dn. 30.04.2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania rocznego
wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2019 roku
05.05.2020 więcej
Uchwała Nr Wa.146.2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Prażmów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prażmów za
2019 rok
14.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 39.2020 Wójta Gminy Prażmów z dn. 27.03.2020 r.
w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego..
30.03.2020 więcej
Uchwała Nr Wa.450.2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów
projekcie uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2020 rok.
16.12.2019 więcej
Uchwała Nr Wa.449.2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Prażmów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2020-2034
16.12.2019 więcej
Zarządzenie Nr 125.2019 Wójta Gminy Prażmów z dn. 15.10.2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za III kwartał 2019
roku
22.10.2019 więcej
Uchwała Nr Wa.298.2019
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Prażmów
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze
półrocze 2019 roku
13.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 104.2019 Wójta Gminy Prażmów z dn. 22.08.2019 r.
w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej
informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Prażmów za
I półrocze 2019 roku
29.08.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 105.2019 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2019 roku
29.08.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się