Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 25.2019 Wójta Gminy Prażmów
w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za 2018 r
07.03.2019 więcej
Uchwała Nr Wa.304.2018
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Prażmów
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze
półrocze 2018 roku.
18.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 70.2018 Wójta Gminy Prażmów
w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
21.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 69.2018 Wójta Gminy Prażmów
W sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej
informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Prażmów za I
półrocze 2018 roku
21.08.2018 więcej
Uchwała Nr Wa.181.2018
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Prażmów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Prażmów za 2018 rok.
07.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 15.2018 Wójta Gminy Prażmów
w spr. przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za 2017 r.
15.03.2018 więcej
Uchwała Nr Wa.452.2017
W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Prażmów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2018-2021
28.12.2017 więcej
Uchwała Nr Wa.451.2017
W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Prażmów
projekcie uchwały budżetowej Gminy Prażmów na 2018 rok oraz o
możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy
Prażmów na 2018 rok
28.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 22.2017
w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej.....
21.07.2017 więcej
Zrządzenie Nr 25.2017
w sprawie podania do publicznej wiadomości sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2016 rok
21.07.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się