Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwalą Nr XLVI/352/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie zmian w uchwale nr XLII/323/2013 Rady Gminy Prażmów z
dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ...
17.04.2019 więcej
Uchwala Nr XLII/323/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskani zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
17.04.2019 więcej
Uchwała Nr XVII.123.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 marca 2016r.
w sprawie zmian w uchwale Nr. XVI.118.2016 Rady Gminy Prażmów z
dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prażmów na lata
2015-2032"
17.04.2019 więcej
Uchwała Nr XV.114.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.04.2019 więcej
Uchwała Nr XXXI.277.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały Nr XX.157.20I6
Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Prażmów.
17.04.2019 więcej
Uchwała Nr XLVIII/377/2014 Rady Gminy Prazmów z dn. 13.06.2014 r.
w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.04.2019 więcej
Uchwała Nr XX.156.2016 Rady Gminy Prazmów z dn. 16.06.2016 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów
16.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się