Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr IV.20.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Jeziórko-Ustanówek.
25.01.2019 więcej
Uchwała Nr IV.19.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części wsi Wola Prażmowska i Błonie - etap I
25.01.2019 więcej
Uchwała Nr IV.18.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie uchwały nr XXVIII.233.2017 Rady Gminy Prażmów z dn.
2 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki.
25.01.2019 więcej
Uchwała Nr IV.17.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023.
25.01.2019 więcej
Uchwała Nr IV.16.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia
wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w
szkole i w domu " na lata 2019-2023.
25.01.2019 więcej
Uchwała Nr IV.15.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu
osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
25.01.2019 więcej
Uchwała Nr III.14.2018 Rady Gminy Prażmów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
27.12.2018 więcej
Uchwała Nr III.13.2018 Rady Gminy Prażmów
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do lokowania wolnych
środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący
bankową obsługę budżetu Gminy
27.12.2018 więcej
Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Prażmów
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny
27.12.2018 więcej
Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Prażmów
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
27.12.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się