Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVII.162.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działania
Wójta Gminy Prażmów
24.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVII.161.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie zmiany uchwały nr VIII.67.2019 Rady Gminy Prażmów z
dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie sprzedaży działki nr 54/3 w
obrębie Jaroszowa Wola.
24.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVII.160.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy
nieruchomości
24.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVII.159.2019 Rady Gminy Prażmów
w spr. określenia rodzaju dodat. usług świadczonych przez
gminę w zakresie odbierania odpadów komunaln. od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości
cen za te usługi
24.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVII.158.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
24.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVII.157.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi osoby kompostujące bioodpady
24.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVII.156.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
24.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVII.155.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
24.01.2020 więcej
Uchwała Nr XVI.154.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prażmów.
27.12.2019 więcej
Uchwała Nr XVI.153.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Prażmów.
27.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się