2018-06-28

Zadania wykonywane w Urzędzie Stanu Cywilnego

 

1. Sporządzenie aktu urodzenia

Dokonuje się według miejsca urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Zgłoszenia urodzenia dokonują :

- matka lub ojciec ojca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;

- matka lub ojciec dziecka , którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

- pełnomocnik;

 

2. Zawarcie związku małżeńskiego

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo przedstawiają :

- dowody osobiste;

- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo przekłada:

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu, albo akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie itd. wraz z urzędowymi tłumaczeniami tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatycznego w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Ponadto cudzoziemiec przedstawia: paszport, kartę pobytu.

 

3. Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ( ślub konkordatowy)

Osoby zamierzające zawrzeć ślub wyznaniowy przekładają takie same dokumenty jak do ślubu cywilnego. Następnie wydawane jest z Urzędu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa , które przekładają duchownemu. Po zawarciu małżeństwa duchowny dostarcza do Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego wraz z zaświadczeniem wydanym przez Urząd przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa.

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł i jest uiszczana w dniu złożenia zapewnienia.

 

4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo za granicą mogą otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.

Do wydania zaświadczenia należy: przedstawić dokument tożsamości oraz złożyć zapewnienie.

Osoby, które nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej składają zagraniczny dokument wraz z tłumaczeniem na język polski (urodzenie dla panna i kawaler; dla rozwiedziony i wdowiec – akt małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie małżeństwa); zaświadczenie o stanie cywilnym przyszłego małżonka;

Gdy ubiegamy się o wydanie zaświadczenia przez konsula należy przedstawić dokument tożsamości, złożyć zapewnienie oraz przekłada się akty stanu cywilnego .

Opłata za zaświadczenie wynosi 38 zł.

 

5. Sporządzenie aktu zgonu

Akt zgonu sporządza się w terminie 3 dni od dnia zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zgonu lub w miejscu znalezienia zwłok.

Należy przedłożyć: kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej, do wglądu dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są:

- pozostały małżonek,

- krewni zstępni,

- krewni wstępni,

- osoby zamieszkałe w lokalu w którym nastąpił zgon,

- administrator domu w którym nastąpił zgon;

 

6. Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Zagraniczny dokument stanu cywilnego będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

Wniosek o przeniesienie aktu składa się do dowolnego kierownika urzędu stanu cywilnego .

Do wniosku należy dołączyć: oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, jeżeli odpis aktu stanu cywilnego został wydany na druku wielojęzycznym, tłumaczenie nie jest wymagane;

małżonkowie składają oświadczenie o noszonym nazwisku po zawarciu małżeństwa – jeżeli w zagranicznym dokumencie nie ma takich danych;

Opłata skarbowa wynosi 50 zł

W przypadku gdy zagraniczny akt nie zawiera wszystkich danych, wymaganych prawem polskim, należy taki akt uzupełnić na podstawie wcześniejszych aktów stanu cywilnego.

Oplata skarbowa za uzupełnienie aktu wynosi  39 zł.

 

7. Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego, który zawiera niezgodne dane z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub w innych aktach stanu cywilnego podlegają sprostowaniu.

Akt urodzenia dziecka prostuje się na podstawie aktu małżeństwa rodziców, akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo, akt zgonu prostuje się na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.

Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych , do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Jeżeli akt ma być sprostowany na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego , należy do wniosku o sprostowanie aktu załączyć taki dokument.

Opłata wynosi 39 zł.

 

8. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych , uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego , który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych do tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Jeżeli akt ma być uzupełniony na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego , należy do wniosku o uzupełnienie aktu załączyć taki dokument.

Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych , do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Opłata wynosi 39 zł.

 

9. Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Do złożenia oświadczenia należy dołączyć prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Opłata wynosi 11 zł.

 

10. Zmiana imion i nazwisk

Zmiany nazwiska lub imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

- na imię lub nazwisko używane;

- na imię lub nazwisko , które bezprawnie zmieniono;

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego . Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego , któremu wniosek ma zostać przekazany.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci , które zrodzą się z tego małżeństwa. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat , do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.

Opłata skarbowa wynosi 37 zł za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.

 

11. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

- odpisy zupełne aktu stanu cywilnego;

- odpisy skrócone aktu stanu cywilnego;

- zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

- zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia składa się do dowolnego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Opłata za:

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego wynosi 22 zł

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wynosi 33 zł

- zaświadczenie o stanie cywilnym wynosi 38 zł;

 

12. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Pary małżeńskie zamieszkałe na terenie gminy Prażmów mogą złożyć wniosek o przyznanie medali za 50-lecie pożycia małżeństwa. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodów osobistych .

Termin realizacji do 6 miesięcy.

 

13. Akty prawne

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego;

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne;

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;

- Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska;

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe;

- Międzynarodowe konwencje i rozporządzenia Rady (WE);

- Rozporządzenie MSW z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wzoru karty zgonu;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia;

- Rozporządzenie MSW z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego;

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

- Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach;

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadaniu orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów;

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 


 

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..