2018-06-28

Zadania wykonywane w Urzędzie Stanu Cywilnego

1. Sporządzenie aktu urodzenia

dokonuje się według miejsca urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Zgłoszenia urodzenia dokonują :

- matka lub ojciec ojca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;

- matka lub ojciec  dziecka , którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną

 zdolność do czynności prawnych;

- pełnomocnik;

2. Zawarcie związku małżeńskiego

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo przedstawiają :

- dowody osobiste;

- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy

 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo przekłada:

Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim  , odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu , albo akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie , unieważnienie itd. wraz z urzędowymi  tłumaczeniami tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatycznego w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Ponadto cudzoziemiec przedstawia : paszport, kartę pobytu.

3. Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego 

 (ślub konkordatowy)

Osoby zamierzające zawrzeć ślub wyznaniowy przekładają takie same dokumenty jak do ślubu cywilnego. Następnie wydawane jest z Urzędu zaświadczenie stwierdzające  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa , które przekładają duchownemu. Po zawarciu małżeństwa duchowny dostarcza    do  Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie  stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego wraz z zaświadczeniem wydanym przez Urząd  przed  upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa.

Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84zł i jest uiszczana w dniu złożenia zapewnienia.

4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem

  polskim można zawrzeć małżeństwo zagranicą     

osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo za granicą  mogą otrzymać zaświadczenie  stwierdzające , że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.

Do wydania zaświadczenia należy :

-przedstawić dokument tożsamości;

-złożyć zapewnienie ;

osoby, które nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej składają zagraniczny dokument wraz z tłumaczeniem na język polski ( urodzenie dla panna i kawaler; dla rozwiedziony i wdowiec – akt małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie małżeństwa );

zaświadczenie o stanie cywilnym przyszłego małżonka;

Gdy ubiegamy się o wydanie zaświadczenia przez konsula należy przedstawić dokument tożsamości, złożyć zapewnienie oraz przekłada się akty stanu cywilnego .

Opłata za zaświadczenie wynosi 38 zł.

5. Sporządzenie aktu zgonu

Akt zgonu sporządza się w terminie 3 dni od dnia zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca zgonu lub w miejscu znalezienia zwłok.

Należy przedłożyć: kartę zgonu wystawioną przez lekarza , dowód osobisty osoby zmarłej, do wglądu dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są :

-pozostały małżonek

-krewni zstępni;

-krewni wstępni;

-osoby zamieszkałe w lokalu w którym nastąpił zgon;

-administrator domu w którym nastąpił zgon;

6. Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Zagraniczny dokument stanu cywilnego będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

Wniosek o przeniesienie aktu składa się do dowolnego kierownika urzędu stanu cywilnego .

Do wniosku należy dołączyć:

oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, jeżeli odpis aktu stanu cywilnego został wydany na druku wielojęzycznym, tłumaczenie nie jest wymagane;

małżonkowie składają oświadczenie o noszonym nazwisku po zawarciu małżeństwa – jeżeli w zagranicznym dokumencie nie ma takich danych;

opłata skarbowa - 50 zł

W przypadku gdy zagraniczny akt nie zawiera wszystkich danych , wymaganych prawem polskim , należy taki akt uzupełnić na podstawie wcześniejszych aktów stanu cywilnego.

Oplata skarbowa za uzupełnienie aktu – 39 zł.

7. Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego, który  zawiera niezgodne dane z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub w innych aktach stanu cywilnego podlegają sprostowaniu.

Akt urodzenia dziecka prostuje się na podstawie aktu małżeństwa rodziców, akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo, akt zgonu prostuje się na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej.

Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych , do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Jeżeli akt ma być sprostowany na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy do wniosku o sprostowanie aktu załączyć taki dokument.

Opłata 39 zł.

8. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych  danych , uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego , który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych do tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

Jeżeli akt ma być uzupełniony na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego , należy do wniosku o uzupełnienie aktu załączyć taki dokument.

Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych , do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Opłata – 39zł.

9. Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed  

  zawarciem małżeństwa

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Do złożenia oświadczenia należy dołączyć prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Opłata – 11 zł.

10. Zmiana imion i nazwisk

Zmiany nazwiska lub imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

- na imię lub nazwisko używane;

- na imię lub nazwisko, które bezprawnie zmieniono;

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa,

 którego obywatelstwo również się posiada.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP  wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci , które zrodzą się z tego małżeństwa. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat , do zmiany nazwiska dziecka st potrzebne także wyrażenie  zgody przez dziecko.

Opłata skarbowa - 37 zł za wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.

11. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

- odpisy zupełne aktu stanu cywilnego;

- odpisy skrócone aktu stanu cywilnego;

- zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze

 stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

- zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia  składa się do dowolnego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Opłaty :

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł.

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego  - 33 zł;

- zaświadczenie o stanie cywilnym  - 38 zł;

- zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych dotyczących   

 wskazanej osoby - 24 zł.

12. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Pary małżeńskie zamieszkałe na terenie gminy Prażmów mogą złożyć wniosek o przyznanie medali za 50-lecie pożycia małżeństwa.

Do wniosku należy dołączyć kopię dowodów osobistych.

Termin realizacji do 6 miesięcy.

13. Akty prawne

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014r "Prawo o aktach Stanu Cywilnego"

- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r Prawo konsularne

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego

- Ustawa  z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo międzynarodowe

- Międzynarodowe konwencje i rozporządzenia Rady (WE);

- Rozporządzenie MSW z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego );

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2015r. W sprawie wzoru

 karty zgonu;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015r. W sprawie wzorów

 karty urodzenia i karty martwego urodzenia ;

- Rozporządzenie MSW z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za

 przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem stanu  

 cywilnego;

- Rozporządzenie MSW z dnia 9 lutego 2015r. W sprawie wzorów

 dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ;

- Ustawa z dnia 24 września 2010 o ewidencji ludności ;

- Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach ;

- Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r

 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadaniu orderów

 i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów;

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest: Gmina Prażmów z siedzibą w Prażmowie przy ulicy Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów.

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej
i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Gminy Prażmów.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem - Gminą Prażmów  można się skontaktować poprzez adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Gmina Prażmów reprezentowana przez Wójta Gminy Prażmów - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@prazmow.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Gminy Prażmów, że:

1.     Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu zapewnienia wykonywania przez Urząd Gminy Prażmów ustawowych zadań publicznych, określonych w: ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ; ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej  ; ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawie  z dnia 28 listopada 1964r. Prawo o aktach stanu cywilnego; ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk;  ustawie z dnia 16 października  1992 r. o orderach i odznaczeniach ; ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

2.     Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3.     Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

4.     Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

5.     Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.     Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.     W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

 

 
   
   
   
 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się