Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Interpelacja
w sprawie utylizacji foli po sianokiszonce
16.04.2020 więcej
Interpelacja
w sprawie wykonania budżetu IV kwartał 2019
16.04.2020 więcej
Interpelacja
w sprawie przedstawienia stanu zadłużenia za odbiór śmieci na
dzień 31.08.2019 r.
10.10.2019 więcej
Interpelacja
w sprawie przedstawienia stanu zadłużenia za odbiór śmieci na
dzień 31.07.2019 r.
10.10.2019 więcej
Interpelacja
w sprawie przedstawienia wniosków o odrolnienia i odlesiania
gruntów na terenie Gminy Prażmów
10.10.2019 więcej
Interpelacja
w sprawie działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego w
Prażmowie
10.10.2019 więcej
Interpelacja
w sprawie oprysku karp i odrostów robinii akacjowej środkiem
chwastobójczym
05.09.2019 więcej
Interpelacja
w sprawie przedstawienia informacji dot. legalności umowy
zawartej z samorządem województwa w ramach MIAS Mazowsze 2019
22.08.2019 więcej
Interpelacja
w sprawie przedstawienia do wglądu przeprowadzonych analiz, na
podstawie których zaniechano kontynuowania budowy kanalizacji w
miejscowości Ustanów.
22.08.2019 więcej
Interpelacja
w sprawie przedstawienia wyników spotkania z biurem projektowym
SYSTRA
22.08.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się