Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Prażmów
w spr. wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów
wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
06.03.2019 więcej
Zgłoszenie
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego
04.03.2019 więcej
Informacja
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach
głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach
morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
04.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w spr powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do
Senatu RP, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do
Parlamentu Europejskiego
04.03.2019 więcej
Informacja
o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców
niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
04.03.2019 więcej
Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
04.03.2019 więcej
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego
28.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się