Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych należy
składać do pokoju nr 6, w godzinach pracy urzędu, do dnia
13 września 2019 r.
03.09.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Prażmów z dnia 23 sierpnia 2019 roku
28.08.2019 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 6 sierpnia 2019 r.
o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r.
20.08.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gmny Prażmów z dn. 20 sierpnia 2019 r.
w spr. wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych
20.08.2019 więcej
Informacja
o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców
niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
19.08.2019 więcej
Zgoda
na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
19.08.2019 więcej
Informacja
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach
głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
19.08.2019 więcej
Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
19.08.2019 więcej
Wniosek
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosownia w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na 13 października 2019 r.
19.08.2019 więcej
Kalendarz wyborczy
dla wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 13 października 2019 r.
19.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się