Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
POSTANOWIENIE NR 93/2020
Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 20 kwietnia 2020
r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10
maja 2020 r.
23.04.2020 więcej
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10
maja 2020 r.
17.04.2020 więcej
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 14 kwietnia 2020 r.
14.04.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2020 roku
27.03.2020 więcej
INFORMACJA O SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI OBWODOWYCH
Zgłoszenia na członków komisji proszę przesyłać do Urzędu
w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest
przy tym wymagany podpis elektroniczny.
27.03.2020 więcej
Informacja
o opływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców
niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
19.02.2020 więcej
Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
19.02.2020 więcej
Informacja
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach
głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
19.02.2020 więcej
Uchwała Nr 20/2020
zmieniająca uchwałę w spr. powoływania obwodowych komisji
wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach
do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP oraz do Parlamentu
Europejskiego
19.02.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Prażmów
w spr. wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów
wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 10.05.2020 r.
wyborami Prezydenta RP
10.02.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się