Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zaproszenie do składania ofert
na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy budynku z
oddziałami przedszkolnymi i żłobkiem w Jaroszowej Woli.
10.01.2020 więcej
Zapytanie ofertowe
w zakresie „Doraźne utwardzanie kruszywem dolomitowym i
kruszywem betonowym dróg gruntowych wraz z rozplantowaniem”
położonych na terenie Gminy Prażmów.
16.12.2019 więcej
Zapytanie ofertowe
dot. ”Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Prażmów w 2020r”.
12.12.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert
na dostawę elementów ogrodzenia systemowego
04.12.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert
dot. przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu
„Wyrównanie szans - wzrost dostępności do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów”
04.12.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert
na dostawę i montaż rolet i plisów w budynku Zespołu Szkół
w Prażmowie
19.09.2019 więcej
Zaproszenie do składania ofert
dot. wykonania usługi w budynku Zespołu Szkół w Prażmowie w
zakresie dostawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych do
przedszkola wraz z montażem
03.06.2019 więcej
Zapytanie ofertowe
dot. doraźnego utwardzania kruszywem dolomitowym i kruszywem
betonowym dróg gruntowych wraz z rozplantowaniem położonych na
terenie Gminy Prażmów
28.02.2019 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
dot. opracowania 4 programów polityki zdrowotnej skierowanych do
osób zamieszkałych na terenie Gminy Prażmów na lata
2020-2023
20.02.2019 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
dot. opracowania 4 programów polityki zdrowotnej skierowanych do
osób zamieszkałych na terenie Gminy Prażmów na lata 2020-2023
05.02.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się