Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
Na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2019r informujemy
o wysokości miesięcznej dotacji na uczniów niepublicznych
szkół....
09.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 8.2019 Wójta Gminy Prażmów z dn. 2.01.2019 r.
w spr. ogłoszenia informacji o wysokości podstawowej kwoty
dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w prowadzonych przez Gminę
Prażmów przedszkolach na rok budżetowy 2019
07.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 89.2018 Wójta Gminy Prażmów z dn. 8 października 2018r.
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli na rok 2018 w Gminie Prażmów
16.10.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 47.2018 Wójta Gminy Prażmów z dnia 13 czerwca 2018r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla
ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej
powołanej na dzień 28 czerwca 2018r.
22.06.2018 więcej
Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Prażmów z dnia 4 stycznia 2018r.
w sprawie ogłoszenia informacji o wysokości podstawowej kwoty
dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w prowadzonych przez Gminę
Prażmów przedszkolach na rok budżetowy 2018.
05.01.2018 więcej
Zarządzenie nr 97.2017 Wójta Gminy Prażmów z dnia 31 października 2017r.
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot rocznych
dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej na rok 2017 w Gminie Prażmów.
02.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 98.2017 Wójta Gminy Prażmów z dnia 31 października 2017r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6.2017 Wójta Gminy Prażmów z
dnia 12 stycznia 2017r. ustalenia kwoty dotacji na rok 2017 dla
niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych działających przy
niepublicznych szkołach podstawowych, wysokości dotacji dla
niepublicznych szkól podstawowych i gimnazjów z uprawnieniami
szkól publicznych, działających na terenie Gminy Prażmów
prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów
publicznych oraz dla publicznego przedszkola i publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inny podmiot
niż jst działające na terenie Gminy Prażmów.
02.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się